Wypełnij formularz, aby umówić się na bezpłatne spotkanie.

WYPEŁNIJ FORMULARZ

Zobacz jak!

DOTACJE UNIJNE

     Na wciąż rozwijającym się rynku consultingowym istnieje cała gama firm oferujących pomoc przy aplikowaniu o dotacje unijne oraz dofinansowanie dla firm ze środków krajowych. Oczywiście ubieganie się o środki unijne nie jest proste. Projekty unijne są dokumentami skomplikowanymi, czasochłonnymi i wymagającymi multidyscyplinarnej wiedzy merytorycznej z zakresu prawa, doradztwa biznesowego, ekonomii oraz zarządzania. Dlatego fundusze UE trafiają do beneficjentów posiadających szeroki zakres kompetencji, doświadczenia oraz bardzo często korzystających z usług firm doradczych. Pamiętaj, dotacja unijna jest szansą na rozwój twojej firmy, a nawet najmniejszy błąd formalny w projekcie może przekreślić szansę na otrzymanie wsparcia.


      Zanim zaczniemy aplikować o środku unijne warto zapoznać się z definicją  zarządzania projektami. Trocki w książce „Nowoczesne zarządzanie projektami” wskazuje, iż „funkcjonalne zarządzanie projektami zajmuje się poszukiwaniem odpowiedzi na następujące pytania: co jest przedmiotem projektu, jakie cele powinny być osiągnięte, jakie zadania, w jakiej kolejności i w jakich terminach muszą być w związku z tym wykonane, jakie zasoby powinny być zaangażowane do realizacji projektu i jego poszczególnych zadań, jakie środki finansowe powinny być zaangażowane i jak powinny być rozdysponowane.” Ponadto procesy zarządzania projektami można zgrupować w 5 kategorii:

 1. procesy inicjacji – ustanowienie projektu, faza rozpoczęcia i przekazania decyzji zespołowi realizującemu;
 2. procesy planowania – wymyślanie i opracowanie schematu działań prowadzących do wykonania produktu, będącego przedmiotem projektu;
 3. procesy wykonawcze – koordynowanie ludzi i zasobów w celu wykonania projektu zgodnie z planem;
 4. procesy kontrolne – monitorowanie prac i mierzenie postępu prac oraz podejmowanie działań korekcyjnych, gdy zachodzi taka potrzeba,
 5. procesy zakończeniowe – formalna akceptacja wyników prac i przekazanie produktu do użytkowania.

     W związku z tym zarządzanie projektem unijnym jest serią następujących po sobie procesów.

    Zaczyna się od sporządzenia dokumentacji konkursowej potrzebnej w procesie ubiegania się o dotacje unijne (wniosek, biznesplan, załączniki, analiza finansowa). Drugim krokiem są uzupełnienia poprawek, które pojawiają się na etapie oceny wniosku o fundusze UE. Następnie przychodzi czas na realizację i koordynowanie wniosku, rozliczanie finansowe, ewaluację i audyt projektu oraz inne podprocesy w zależności od indywidualnej specyfikacji projektu unijnego. Należy zdawać sobie sprawę, że cały proces aplikacji o dotacje unijne jest zajęciem skomplikowanym, czasochłonnym i wymagającym dużego zaangażowania ze strony wnioskodawcy. Jak wynika z badań, polscy przedsiębiorcy nie posiadają wymaganego doświadczenia ani czasu aby efektywnie zrealizować podobne projekty i aplikować o dofinansowanie dla firm. 

     Jak pokazują wyniki, skorzystanie z usług firm doradczych jest w pełni racjonalne i przynosi wymierne korzyści w postaci pozyskania funduszy z UE.

      Połączenie wiedzy teoretycznej z doświadczeniem zapewnia skuteczne i kompleksowe zarządzanie projektem we wszystkich jego fazach. Co ważniejsze na etapie realizacji projektów usługi doradcze w większości konkursów są kosztami kwalifikowanymi, co oznacza, że można otrzymać na nie refundację. Do takich konkursów zaliczają się nabory na projekty badawczo-rozwojowe, programy eksportowe, innowacyjne i wiele innych.

      Prawidłowa realizacja projektu unijnego umożliwia otrzymanie przyznanej kwoty dofinansowania z funduszy UE. Na dofinansowanie zarządzania projektem składa się:

 • monitoring i nadzór nad realizacją inwestycji;
 • pomoc w sporządzaniu niezbędnej dokumentacji;
 • pomoc w realizacji procedur wyboru dostawców / wykonawców;
 • rozliczanie finansowe inwestycji;
 • realizacja projektu wg. założonego harmonogramu;
 • monitoring realizacji założonych wskaźników projektu;
 • pomoc w obsłudze korespondencji z Instytucją Pośredniczącą.

     Przedsiębiorstwo wydające pieniądze na ten cel musi mieć pewność, że rzeczywiście firma doradcza zna się na rzeczy i posiada odpowiednią wiedzę. Dlatego  warto sprawdzić co o InServices twierdzą dotychczasowi  klienci i partnerzy.

      Poniżej przedstawiamy przykładowy katalog konkursów unijnych w ramach, których przedsiębiorca może otrzymać środki unijne. Realizujemy projekty w ramach ogólnopolskich Programów Operacyjnych (POIR, POWER, POPC, POPW, PROW, POIŚ), Programów Regionalnych (RPO dla poszczególnych województw) oraz innych programów unijnych (np. JEREMIE).

           

JEŻELI JESTEŚ ZAINTERESOWANY

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

I UMÓW NA BEZPŁATNE SPOTKANIE

InServices

ul. Jabłeczna 14/12, 50-539 Wrocław 

Tel.: 511-383-331

Adres e-mail: biuro@inservices.pl

zakup maszyn i urządzeń

JEREMIE dla województwa łódzkiego

Chcesz skorzystać z preferencyjnych pożyczek ze środków unijnych? To idealna okazja dla przedsiębiorców z województwa łódzkiego. W ramach inicjatywy JEREMIE mogą starać się o pożyczkę w wysokości nawet 2.000.000 złotych z oprocentowaniem do 1% w skali roku. Instrumenty zwrotne są ciekawą alternatywą dla dotacji unijnych.

RPO WD 1.5.2 „Rozwój produktów i usług w MŚP – ZIT AW”

Nowoczesne maszyny, które zakupisz dzięki dofinansowaniu unijnemu z pewnością sprawią, że Twój biznes nabierze „wiatru w żagle”, a wytwarzane produkty lub usługi nie będą obiegać od standardów wyznaczanych przez największych graczy. Nie zwlekaj i aplikuj o dotacje unijne na zakup nowych maszyn i urządzeń.  

RPO ŁÓDŹ: 2.3.1 INNOWACJE W MŚP

Blisko 64 mln zł wynosi łączny budżet konkursu unijnego „Innowacje w MŚP”, który zakłada dofinansowanie dla firm z województwa łódzkiego. Dotacje unijne mogą otrzymać projekty zakładające 

 • wdrożenie lub zakup i wdrożenie wyników prac B +R
 • wdrożenie innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w tym ekoinnowacje

NISKOOPROCENTOWANE INSTRUMENTY ZWROTNE

Instrumenty zwrotne to wspólna nazwa różnych sposobów wsparcia ze środków unijnych kierowanych w głównej mierze do przedsiębiorców. Należą do nich, m.in.: pożyczki, mikropożyczki, poręczenia, czy gwarancje kredytowe. Wartość puli pieniędzy unijnych przeznaczonych na pomoc zwrotną w latach 2014-2020 wynieść może nawet 10% całej kwoty przeznaczonej dla Polski. 

1.5. ROZWÓJ PRODUKTU I USŁUG 

W ramach konkursu dofinansowanie dla firm mogą otrzymać projekty inwestycyjne w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne dotyczące wdrożenia innowacji produktowej i procesowej MŚP unowocześnienie/ zmiana rozwiązań produkcyjnych i procesowych lub sposobu świadczenia usług stosowanych w rzemiośle. Zakres projektu unijnego musi być powiązany z dziedziną rzemiosła, której dotyczy świadectwo kwalifikacji zawodowej aplikującego. Nie zwlekaj i aplikuj o środki unijne. 

DOTACJE UNIJNE NA ROZPOCZĘCIE LUB ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI

Najbardziej interesującymi konkursami dla obecnych i przyszłych przedsiębiorców, są organizowane przez LGD nabory wniosków unijnych na podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej. Wielkość dotacji ze środków unijnych różni się w zależności od LGD.

wyposażenie działu B+R oraz przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych

Wykazanie się innowacyjnością jest środkiem do sukcesu w procesie aplikowania o dotacje unijne. Dzięki współpracy z InServices możesz zrealizować swoje pomysły przy udziale środków unijnych. 

W ramach konkursów możliwe jest pozyskanie dofinansowanie dla firm na utworzenie, jak i na rozwój istniejącego działu B+R w tym zakup infrastruktury badawczej, pomiarowej, laboratoryjnej, a także realizację badań przemysłowych i/lun prac rozwojowych włącznie z budową prototypu. 

RPO ŁÓDŹ: INFRASTRUKTURA B+R PRZEDSIĘBIORSTW

Mamy ciekawą propozycję dla przedsiębiorców działających na terenie województwa łódzkiego. W połowie września ruszył nabór w konkursie 1.2.1. Infrastruktura B+R przedsiębiorstw. Pula środków unijnych wynosi blisko 85 mln złotych. Maksymalna kwota dofinansowania dla firmy wnosi 3.500.000 zł.

SZYBKA ŚCIEŻKA

Szybka ścieżka, czyli dotacje unijne na działalność B+R ma na celu poprawę konkurencyjności oraz poziomu innowacyjności MŚP. W ramach konkursu o fundusze UE mogą starać się projekty obejmujące realizację badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych nad rozwiązaniami technologicznym i produktami, służącymi rozwojowi prowadzonej działalności gospodarczej.

BON NA INNOWACJE

W konkursie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” dofinansowanie z funduszy UE mogą uzyskać projekty unijne dotyczące zakupu od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego. Dotacje unijne trafią do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które prowadzą działalność gospodarczą na terytorium RP.

działania eksportowe

Ekspansja na rynki zagraniczne jest częścią rozwoju wielu przedsiębiorstw MŚP. W ramach dofinansowania dla firm możliwe jest uzyskanie wsparcia na opracowanie strategii/modelu biznesowego określającego kierunki i metody wejścia na dane rynki. Twój projekt unijny może również starać się o dofinansowanie z funduszy UE na udział w targach, misjach gospodarczych oraz działania promocyjne.

INTERNACJONALIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Można już składać projekty unijne w konkursie RPO WŁ 2.2.1. Modele biznesowe MŚP. W ramach konkursu dotację unijną otrzymają projekty zakładające wdrożenie nowego modelu biznesowego poprzez np. udział przedstawicieli beneficjenta w imprezach targowo-wystawienniczych., zagranicznych lub krajowych o charakterze międzynarodowym, wyszukiwanie i dobór partnerów biznesowych na rynku docelowym.

wdrożenie innowacji

Wsparcie rozwoju MŚP poprzez inwestycje, niekoniecznie związane z wdrożeniem wyników prac B+R, mają na celu wdrożenie innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych lub opracowaniu technologi stworzenia nowego, lub znacząco ulepszonego produktu.

RPO WD 1.5.2 „ROZWÓJ PRODUKTÓW I USŁUG W MŚP – ZIT AW”

Jeśli twój projekt unijny zakłada zakup maszyn i urządzeń, to konkurs 1.5.2 jest idealny dla Ciebie. W ramach konkursu można uzyskać dotacje unijne na wprowadzenie innowacji produktowej i procesowej. Dofinansowanie dla firm ze środków unijnych może wynieść maksymalnie 4 mln złotych.

2.3.2 „BONY NA INNOWACJE DLA MŚP”

W konkursie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” dofinansowanie z funduszy UE mogą uzyskać projekty unijne dotyczące zakupu od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego. Dotacje unijne trafią do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które prowadzą działalność gospodarczą na terytorium RP.

1.5. ROZWÓJ PRODUKTU I USŁUG 

Po raz pierwszy w historii środki UE trafią w ręce rzemieślników. Pozyskane dotacje unijne będzie można przeznaczyć na sfinansowanie projektów inwestycyjnych w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne dotyczące wdrożenia innowacji produktowej i procesowej MŚP unowocześnienie/ zmiana rozwiązań produkcyjnych i procesowych lub sposobu świadczenia usług stosowanych w rzemiośle. 

RPO ŁÓDŹ: INFRASTRUKTURA B+R PRZEDSIĘBIORSTW

Przedsiębiorcy działających na terenie województwa łódzkiego mogą wnioskować o dotacje unijne w ramach konkursu „Infrastruktura B+R Przedsiębiorstw”. Pula środków unijnych wynosi blisko 85 mln złotych. Maksymalna kwota dofinansowania dla firmy wnosi 3.500.000 zł.

przeszkolenie pracowników

W obecnie perspektywie finansowej bardzo duże środki unijne zostały przeznaczone na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. Celem tych działań jest dostosowanie umiejętności osób pracujących do wymogów rynkowych. Zwiększenie inwestycji w kadry powinno poprawić zarówno pozycję firm, jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy. O dotacje unijne na ten cel można starać się, m.in. w ramach projektu: „Partnerstwo na rzecz rozwoju dolnośląskich MMŚP i ich pracowników”.

PONAD 43 MLN ZŁ NA USŁUGI ROZWOJOWE – SZCZEGÓŁY

Efektem realizacji projektów ujninych będzie wzrost konkurencyjności dolnośląskich MMŚP i wzmocnienie ich potencjału adaptacyjnego i rozwojowego oraz rozwój kompetencji zawodowych pracowników zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami firm. Dofinansowanie unijne z FSP jest dostępne dla firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. 

Wszelkie zapytania prosimy kierować pod adresem: biuro@inservices.pl

lub tel.:693-906-651