Wypełnij formularz, aby umówić się na bezpłatne spotkanie.

WYPEŁNIJ FORMULARZ

Dotacje
dotacje unijne

dotacje unijne

Oferujemy kompleksową pomoc w pozyskiwaniu dotacji
Na wciąż rozwijającym się rynku consultingowym istnieje cała gama firm oferujących pomoc przy aplikowaniu o dotacje unijne oraz dofinansowanie dla firm ze środków krajowych. Oczywiście ubieganie się o środki unijne nie jest proste. Projekty unijne są dokumentami skomplikowanymi, czasochłonnymi i wymagającymi multidyscyplinarnej wiedzy merytorycznej z zakresu prawa, doradztwa biznesowego, ekonomii oraz zarządzania. Dlatego fundusze UE trafiają do beneficjentów posiadających szeroki zakres kompetencji, doświadczenia oraz bardzo często korzystających z usług firm doradczych. Pamiętaj, dotacja unijna jest szansą na rozwój twojej firmy, a nawet najmniejszy błąd formalny w projekcie może przekreślić szansę na otrzymanie wsparcia.
dotacje unijne projekty
Zanim zaczniemy aplikować o środki unijne warto zapoznać się z definicją zarządzania projektami. Trocki w książce „Nowoczesne zarządzanie projektami” wskazuje, iż „funkcjonalne zarządzanie projektami zajmuje się poszukiwaniem odpowiedzi na następujące pytania: co jest przedmiotem projektu, jakie cele powinny być osiągnięte, jakie zadania, w jakiej kolejności i w jakich terminach muszą być w związku z tym wykonane, jakie zasoby powinny być zaangażowane do realizacji projektu i jego poszczególnych zadań, jakie środki finansowe powinny być zaangażowane i jak powinny być rozdysponowane.”
Ponadto procesy zarządzania projektami można zgrupować w 5 kategorii:
procesy inicjacji
ustanowienie projektu, faza rozpoczęcia i przekazania decyzji zespołowi realizującemu
procesy planowania
wymyślanie i opracowanie schematu działań prowadzących do wykonania produktu, będącego przedmiotem projektu
procesy wykonawcze
koordynowanie ludzi i zasobów w celu wykonania projektu zgodnie z planem
procesy kontrolne
monitorowanie prac i mierzenie postępu prac oraz podejmowanie działań korekcyjnych, gdy zachodzi taka potrzeba
procesy zakończeniowe
formalna akceptacja wyników prac i przekazanie produktu do użytkowania
Zarządzanie projektem unijnym jest serią następujących po sobie procesów.
Zaczyna się od sporządzenia dokumentacji konkursowej potrzebnej w procesie ubiegania się o dotacje unijne (wniosek, biznesplan, załączniki, analiza finansowa). Drugim krokiem są uzupełnienia poprawek, które pojawiają się na etapie oceny wniosku o fundusze UE. Następnie przychodzi czas na realizację i koordynowanie wniosku, rozliczanie finansowe, ewaluację i audyt projektu oraz inne podprocesy w zależności od indywidualnej specyfikacji projektu unijnego. Należy zdawać sobie sprawę, że cały proces aplikacji o dotacje unijne jest zajęciem skomplikowanym, czasochłonnym i wymagającym dużego zaangażowania ze strony wnioskodawcy. Jak wynika z badań, polscy przedsiębiorcy nie posiadają wymaganego doświadczenia ani czasu aby efektywnie zrealizować podobne projekty i aplikować o dofinansowanie dla firm.
dotacje unijne
Czy warto korzystać z usług firm doradczych?
Jak pokazują wyniki, skorzystanie z usług firm doradczych jest w pełni racjonalne i przynosi wymierne korzyści w postaci pozyskania funduszy z UE. Połączenie wiedzy teoretycznej z doświadczeniem zapewnia skuteczne i kompleksowe zarządzanie projektem we wszystkich jego fazach. Co ważniejsze na etapie realizacji projektów usługi doradcze w większości konkursów są kosztami kwalifikowanymi, co oznacza, że można otrzymać na nie refundację. Do takich konkursów zaliczają się nabory na projekty badawczo-rozwojowe, programy eksportowe, innowacyjne i wiele innych.
Prawidłowa realizacja projektu unijnego umożliwia otrzymanie przyznanej kwoty dofinansowania z funduszy UE.
Na dofinansowanie zarządzania projektem składa się:
monitoring i nadzór nad realizacją inwestycji
pomoc w sporządzaniu niezbędnej dokumentacji
pomoc w obsłudze korespondencji z Instytucją Pośredniczącą
pomoc w realizacji procedur wyboru dostawców / wykonawców
rozliczanie finansowe inwestycji
realizacja projektu wg. założonego harmonogramu
monitoring realizacji założonych wskaźników projektu
Przedsiębiorstwo wydające pieniądze na ten cel musi mieć pewność, że rzeczywiście firma doradcza zna się na rzeczy i posiada odpowiednią wiedzę. Dlatego warto sprawdzić co o InServices twierdzą dotychczasowi klienci i partnerzy.
Przykładowe konkursy dotacyjne
Poniżej przedstawiamy przykładowy katalog konkursów unijnych w ramach, których przedsiębiorca może otrzymać środki unijne. Realizujemy projekty w ramach ogólnopolskich Programów Operacyjnych (POIR, POWER, POPC, POPW, PROW, POIŚ), Programów Regionalnych (RPO dla poszczególnych województw) oraz innych programów unijnych (np. JEREMIE)

zakup maszyn i urządzeń

Mikropożyczka i pożyczka rozwojowa

Chcesz skorzystać z preferencyjnych pożyczek ze środków unijnych? To idealna okazja dla przedsiębiorców. Mikropożyczka oraz pożyczka rozwojowa pozwoli twojemu biznesowi skupić się na stałym rozwoju przy zachowaniu wysokiego wskaźnika ROI.

POIR 2.3.5 Design dla przedsiębiorców

O fundusze UE w ramach konkursu „Poir 2.3.5 Design dla przedsiębiorców” mogą starać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małej lub średniej firmy. Dofinansowanie dla firm będą podlegać projekty dotyczące zakupu usług doradczych związanych z przeprowadzeniem profesjonalnego procesu projektowego mającego na celu opracowanie nowego projektu wzorniczego

NISKOOPROCENTOWANE INSTRUMENTY ZWROTNE

Instrumenty zwrotne to wspólna nazwa różnych sposobów wsparcia ze środków unijnych kierowanych w głównej mierze do przedsiębiorców. Należą do nich, m.in.: pożyczki, mikropożyczki, poręczenia, czy gwarancje kredytowe. Wartość puli pieniędzy unijnych przeznaczonych na pomoc zwrotną w latach 2014-2020 wynieść może nawet 10% całej kwoty przeznaczonej dla Polski. 

1.5. ROZWÓJ PRODUKTU I USŁUG 

W ramach konkursu dofinansowanie dla firm mogą otrzymać projekty inwestycyjne w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne dotyczące wdrożenia innowacji produktowej i procesowej MŚP unowocześnienie/ zmiana rozwiązań produkcyjnych i procesowych lub sposobu świadczenia usług stosowanych w rzemiośle. Zakres projektu unijnego musi być powiązany z dziedziną rzemiosła, której dotyczy świadectwo kwalifikacji zawodowej aplikującego. Nie zwlekaj i aplikuj o środki unijne. 

DOTACJE UNIJNE NA ROZPOCZĘCIE LUB ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI

Najbardziej interesującymi konkursami dla obecnych i przyszłych przedsiębiorców, są organizowane przez LGD nabory wniosków unijnych na podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej. Wielkość dotacji ze środków unijnych różni się w zależności od LGD.

wyposażenie działu B+R oraz przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych

Wykazanie się innowacyjnością jest środkiem do sukcesu w procesie aplikowania o dotacje unijne. Dzięki współpracy z InServices możesz zrealizować swoje pomysły przy udziale środków unijnych. 

W ramach konkursów możliwe jest pozyskanie dofinansowanie dla firm na utworzenie, jak i na rozwój istniejącego działu B+R w tym zakup infrastruktury badawczej, pomiarowej, laboratoryjnej, a także realizację badań przemysłowych i/lun prac rozwojowych włącznie z budową prototypu. 

RPO ŁÓDŹ: INFRASTRUKTURA B+R PRZEDSIĘBIORSTW

Mamy ciekawą propozycję dla przedsiębiorców działających na terenie województwa łódzkiego. W połowie września ruszył nabór w konkursie 1.2.1. Infrastruktura B+R przedsiębiorstw. Pula środków unijnych wynosi blisko 85 mln złotych. Maksymalna kwota dofinansowania dla firmy wnosi 3.500.000 zł.

SZYBKA ŚCIEŻKA

Szybka ścieżka, czyli dotacje unijne na działalność B+R ma na celu poprawę konkurencyjności oraz poziomu innowacyjności MŚP. W ramach konkursu o fundusze UE mogą starać się projekty obejmujące realizację badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych nad rozwiązaniami technologicznym i produktami, służącymi rozwojowi prowadzonej działalności gospodarczej.

BON NA INNOWACJE

W konkursie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” dofinansowanie z funduszy UE mogą uzyskać projekty unijne dotyczące zakupu od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego. Dotacje unijne trafią do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które prowadzą działalność gospodarczą na terytorium RP.

działania eksportowe

Zdobądź rynki zagraniczne – Go to brand

Ekspansja na rynki zagraniczne jest częścią rozwoju wielu przedsiębiorstw MŚP. W ramach dofinansowania dla firm możliwe jest uzyskanie wsparcia na opracowanie strategii/modelu biznesowego określającego kierunki i metody wejścia na dane rynki. Twój projekt unijny może również starać się o dofinansowanie z funduszy UE na udział w targach, misjach gospodarczych oraz działania promocyjne.

wdrożenie innowacji

Wsparcie rozwoju MŚP poprzez inwestycje, niekoniecznie związane z wdrożeniem wyników prac B+R, mają na celu wdrożenie innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych lub opracowaniu technologi stworzenia nowego, lub znacząco ulepszonego produktu.

RPO WD 1.5.2 „ROZWÓJ PRODUKTÓW I USŁUG W MŚP – ZIT AW”

Jeśli twój projekt unijny zakłada zakup maszyn i urządzeń, to konkurs 1.5.2 jest idealny dla Ciebie. W ramach konkursu można uzyskać dotacje unijne na wprowadzenie innowacji produktowej i procesowej. Dofinansowanie dla firm ze środków unijnych może wynieść maksymalnie 4 mln złotych.

2.3.2 „BONY NA INNOWACJE DLA MŚP”

W konkursie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” dofinansowanie z funduszy UE mogą uzyskać projekty unijne dotyczące zakupu od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego. Dotacje unijne trafią do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które prowadzą działalność gospodarczą na terytorium RP.

1.5. ROZWÓJ PRODUKTU I USŁUG 

Po raz pierwszy w historii środki UE trafią w ręce rzemieślników. Pozyskane dotacje unijne będzie można przeznaczyć na sfinansowanie projektów inwestycyjnych w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne dotyczące wdrożenia innowacji produktowej i procesowej MŚP unowocześnienie/ zmiana rozwiązań produkcyjnych i procesowych lub sposobu świadczenia usług stosowanych w rzemiośle. 

RPO ŁÓDŹ: INFRASTRUKTURA B+R PRZEDSIĘBIORSTW

Przedsiębiorcy działających na terenie województwa łódzkiego mogą wnioskować o dotacje unijne w ramach konkursu „Infrastruktura B+R Przedsiębiorstw”. Pula środków unijnych wynosi blisko 85 mln złotych. Maksymalna kwota dofinansowania dla firmy wnosi 3.500.000 zł.

przeszkolenie pracowników

W obecnie perspektywie finansowej bardzo duże środki unijne zostały przeznaczone na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. Celem tych działań jest dostosowanie umiejętności osób pracujących do wymogów rynkowych. Zwiększenie inwestycji w kadry powinno poprawić zarówno pozycję firm, jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy. O dotacje unijne na ten cel można starać się, m.in. w ramach projektu: „Partnerstwo na rzecz rozwoju dolnośląskich MMŚP i ich pracowników”.

PONAD 43 MLN ZŁ NA USŁUGI ROZWOJOWE – SZCZEGÓŁY

Efektem realizacji projektów ujninych będzie wzrost konkurencyjności dolnośląskich MMŚP i wzmocnienie ich potencjału adaptacyjnego i rozwojowego oraz rozwój kompetencji zawodowych pracowników zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami firm. Dofinansowanie unijne z FSP jest dostępne dla firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. 

rozpoczęcie działalności gospodarczej

Dotacje unijne trafiają nie tylko do przedsiębiorców, którzy marzą o rozwinięciu biznesu, ale także środki unijne pomagają spełnić marzenia o założeniu własnej działalności gospodarczej. Dofinansowanie dla firm, które dopiero powstają, stanowią lwią część wszystkich rozdanych funduszy UE. Warto jednak zdawać sobie sprawę, że młody przedsiębiorca może skorzystać nie tylko z dotacji unijnych, ale także szeregu programów krajowych. 

DOTACJE Z PUP WROCŁAW

Każdy początkujący przedsiębiorca biorąc pod uwagę założenie własnej działalności lub rozwinięcie już istniejącej powinien wziąć pod uwagę dofinansowanie dla firm proponowane przez PUP.  Dostępność środków, wysokość dotacji a także ogólne warunki dofinansowania uzależnione są od przepisów poszczególnych Urzędów Pracy. 

WSPARCIE W STARCIE 

Ciekawą alternatywą dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą jest skorzystanie z programy Wsparcie w starcie. W ramach programu, można uzyskać pożyczkę o bardzo atrakcyjnych oprocentowaniu

PROJEKTY UNIJNE – 8.3. NA OTWARCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Projekt skierowany jest do osób chcących założyć działalność gospodarczą/spółkę cywilną/spółdzielnię socjalną.

niskooprocentowane intrumenty zwrotne

Pożyczka pożyczka hipoteczna

Jeśli poszukujesz kapitału na zakup nieruchomości, to ta dotacja może się w szczególności zainteresować. W ramach dotacji do uzyskania jest, aż 1.5 mln złotych z bardzo niskim oprocentowaniem. 

Regionalna pożyczka obrotowa

Przeznaczona na wydatki bieżące, tak aby przedsiębiorstwo miało płynność strukturalną, finansową oraz rozwojową. 

Duża regionalna pożyczka inwestycyjna

Jedna z większych dotacji, przeznaczana na zakup aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych. Jeśli prowadzisz mikro, małą bądź średnią firmę to ta dotacja możemy być dla Ciebie.