Wypełnij formularz, aby umówić się na bezpłatne spotkanie.

WYPEŁNIJ FORMULARZ

Nasze doświadczenie

BAZA WIEDZY

 • Granty na doradztwo

  doradztwo
  Wystartował nabór w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, dotyczący wsparcia rozwoju przedsiębiorstw z sektora MŚP w postaci grantów na doradztwo. 
  (więcej…)
 • Błędy popełniane przy składaniu wniosku unijnego

  błędy popełniane przy składaniu wniosku unijnego
  Przedsiębiorca, chcący ubiegać się o dofinansowanie w ramach swojej działalności często zadaje sobie pytanie jakie kryteria musi spełniać i na jaki cel może pozyskać fundusze unijne. Nie jest do końca świadomy faktu, że to on powinien wykazywać inicjatywę i już na początku jasno określić przedmiot dofinansowania.Często przedsiębiorcy decydują się na napisanie wniosku o dotacje unijną na własną rękę. Niestety, bardzo rzadko taki zabieg przynosi sukces. Dlaczego? Jakie są najczęstsze błędy popełniane przy składaniu wniosku unijnego? 
  (więcej…)
 • Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB)

  table-2254656_1280
  Zgodnie z definicją, Instytucje Otoczenia Biznesu to: ,,bez względu na formę prawną, podmioty prowadzące działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności, niedziałające dla zysku lub przeznaczające zysk na cele statutowe zgodnie z zapisami w statucie lub innym równoważnym dokumencie założycielskim. Posiadające bazę materialną, techniczną i zasoby ludzkie oraz kompetencyjne niezbędne do świadczenia usług na rzecz sektora MŚP.”
  (więcej…)
 • Czym jest wynalazek i wzór użytkowy?

  thought-2123971_1920
  Przepisy prawa jasno określają definicje wynalazku i wzoru użytkowego – terminów, które są bardzo często spotykane w trakcie aplikacji o fundusze unijne. Dlatego wszyscy zainteresowani pozyskaniem dotacji unijnych powinni znać definicje obu terminów. 
  (więcej…)
 • SŁOWNIK POJĘĆ: PORĘCZENIE

  poręczenie
  Poręczenie w prawie cywilnym to umowa zawierająca zobowiązanie poręczyciela wobec wierzyciela do wykonania zobowiązania dłużnika, w razie gdyby ten go nie wykonał. Celem poręczenia jest zabezpieczenie spłaty cudzego długu. 
  (więcej…)
 • MECHANIZMY ZWROTNE – POŻYCZKI ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH

  JEREMIE
  Brak własnych środków finansowych i utrudniony dostęp do finansowania zewnętrznego to problem wielu polskich podmiotów. Dotyczy to zwłaszcza firm rozpoczynających działalność czy mikro przedsiębiorstw. Brak historii kredytowej, majątek niewystarczający do zabezpieczenia kredytu utrudnia pozyskanie wsparcia w banku. Może być także przeszkodą w dostępie do dotacji, czyli wsparcia bezzwrotnego. W dłuższej perspektywie sytuacja taka może hamować rozwój inwestycji i skutecznego konkurowania na rynku.
  (więcej…)
 • SŁOWNIK POJĘĆ: Lokalne Grupy Działania

  LGD
  Lokalne Grupy Działania (LGD) są to stowarzyszenia tworzone zwykle na obszarach wiejskich, które zawiązywane są na zasadzie partnerstwa terytorialnego. Grupy te zrzeszają przedstawicieli lokalnych organizacji (z sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego) oraz osoby zamieszkujące dany obszar wyznaczony granicą gmin członkowskich. (więcej…)
 • GOTOWOŚĆ TECHNOLOGICZNA – CZYLI KIEDY WPROWADZAĆ PRODUKT NA RYNEK?

  gotowość technologiczna
  Gotowość technologiczna (TRL Technology Readiness Level) służy do określenia gotowości technologicznej projektu powiązanego z branżą technologiczną. Termin TRL jest często występuje  w kontekście innowacyjnych projektów walczących o dotacje unijne. Jak go określić? 

  (więcej…)

 • Komercjalizacja wyników B+R

  komercjalizacja
  Komercjalizacja wyników B+R nabiera coraz większego znaczenia na rynkach zagranicznych jak i Polskim. Do działań związanych z komercjalizacją wyników  B+R należy wykorzystywanie i udostępnianie wyników prac badawczo-rozwojowych w taki sposób, aby dzięki niemu możliwe było osiąganie korzyści finansowych na zasadach rynkowych.
  (więcej…)
 • Dotacje unijne na uzyskanie patentu

  patent
  Uzyskanie prawa wyłączności, które ma być również chronione poza granicami kraju, nie jest tanie. Wysoka cena może być przeszkodą dla wielu przedsiębiorców. Jednak, dzięki dotacjom unijnym, uzyskanie patentu staje się bardziej dostępne dla wszystkich. Inwestorzy mogą liczyć na dofinansowanie rzędu 50%. 

  (więcej…)

 • SŁOWNIK POJĘĆ: KAMIENIE MILOWE

  kamienie milowe
  Kamienie milowe w projekcie badawczym to punkt w projekcie, w którym zostaje podjęta decyzja, czy nasz projekt będzie dalej realizowany, czy zostaje zamknięty bez uzyskania pożądanych efektów. Kamienie milowe opisują wystąpienia konkretnych okoliczności, dlatego używa się ich również jako punkty kontrolne po to, aby móc monitorować, czy przebieg naszych prac nad projektem zmierza w dobrym kierunku. 
  (więcej…)
 • Skuteczne wprowadzanie nowych produktów

  dotacje unijne

  Przedsiębiorcy często mają pewne obawy przed wprowadzaniem zupełnie nowych produktów na rynek. Powodów takich obaw może być wiele. Możliwe, że wątpliwości te wynikają z nieznajomości podstawowych i uniwersalnych etapów takiego procesu. Warto poświęcić chwilę na zbadanie przebiegu procesu implementacji innowacji, ponieważ odpowiednie przygotowanie zwiększa szanse przedsiębiorstwa na satysfakcjonujący zwrot z inwestycji. Pieniądze na ten cel mogą pochodzić ze środków unijnych czy krajowych programów dofinansowujących firmy.

  (więcej…)
 • Mała ustawa o innowacyjności – korzyści dla inwestujących w B+R

  Mała ustawa o innowacyjności
  Pierwszego stycznia 2017 roku w życie weszła „Mała ustawa o innowacyjności”, która prezentuje szereg udogodnień dla przedsiębiorców inwestujących w badania i rozwój. Jakie są główne założenia ustawy?
  (więcej…)
 • Dlaczego warto nam zaufać?

  firm doradczych
  Na wciąż rozwijającym się rynku consultingowym istnieje cała grama firm oferujących pomoc oraz doradztwo przy wypełnieniu wniosku unijnego na rzecz potocznego dofinansowania z unii. Oczywiście, jakość jego wypełnienia zależy od kompetencji, doświadczenia oraz współpracy firmy doradczej z wnioskodawcą. 
  (więcej…)
 • INWESTYCJE W B+R – CZY TO SIĘ OPŁACA?

  dotacje bezpośrednie

  Rozważając opcję podjęcia inwestycji, zawsze ważne jest, aby sprawdzić, czy oczekiwane przychody z planowanego przedsięwzięcia pozwolą na osiągnięcie zadowalającego zysku. Przedsiębiorcy powinni podejmować się realizacji tylko tych projektów, które przyniosą satysfakcjonujące korzyści w określonym czasie – firmy z reguły nastawione są na maksymalizację zysku. Przy decydowaniu się na inwestycje nie można jednak zapominać o ryzyku, które nieodłącznie towarzyszy inwestycjom. Optymalne przedsięwzięcie charakteryzuje się wysoką zyskownością przy minimalnym poziomie ryzyka. (więcej…)

 • SŁOWNIK POJĘĆ: KONSORCJUM

  konsorcjum
  Konsorcjum, jest to organizacja, która zrzesza kilka podmiotów gospodarczych na wyznaczony czas oraz w konkretnie ustalonym celu. Są one zazwyczaj tworzone na potrzeby dużych lub ryzykownych inwestycji.
  (więcej…)
 • SŁOWNIK POJĘĆ: BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH

  Baza Usług Rozwojowych
  Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna, bezpłatna baza ofert usługowych świadczonych w formach: szkoleń, kursów zawodowych, doradztwa, studiów podyplomowych, mentoringu, coachingu. 
  (więcej…)
 • Poznaj zalety konkursów skierowanych do firm z Dolnego Śląska

  dotacje unijne
  O tym, że warto korzystać ze środków zewnętrznych nie trzeba nikogo przekonywać. Jednak dla niezdecydowanych stworzyliśmy spis największych zalet dwóch aktualnych konkursów skierowanych do przedsiębiorców z Dolnego Śląska. Nie zwlekaj, dotacje unijne czekają!
  (więcej…)
 • Zasady promocji i oznakowania projektów

  oznakowania projektów
  Każdy beneficjent korzystający z unijnego wsparcia ma obowiązek poinformowania o tym opinię publiczną, uczestników, a także odbiorców projektu. Zasada promocji i oznakowania projektów funkcjonuje w myśl zasady, iż wszyscy obywatele Unii Europejskiej mają prawo do wiedzy, w jaki sposób są wykorzystywane jej zasoby finansowe.
  (więcej…)
 • SYSTEM UDOSTĘPNIANIA DANYCH O POMOCY PUBLICZNEJ

  System Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej
  System Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej, to cenne źródło informacji dla przedsiębiorców. Dlaczego? Tłumaczy Grzegorz Szafrański, Dyrektor Operacyjny InServices. 
  (więcej…)
 • SŁOWNIK POJĘĆ: MOJEPAŃSTWO

  mojePaństwo
  MojePaństwo jest internetową platformą, która dla wnioskodawcy stanowi cenne źródło informacji. To tam może dokonać przeglądu firm i organizacji pozarządowych, ich misji, sposobu reprezentacji oraz powiązań osób z Zarządu i Rady z innymi organizacjami i firmami.
  (więcej…)
 • CZYM JEST EFEKT ZACHĘTY?

  efektu zachęty
  Wymóg spełnienia efektu zachęty jest wyrazem dążenia do tego, by w  Unii Europejskiej udzielana była tylko tzw. „dobra pomoc”, a więc  taka, która jest niezbędna dla beneficjenta do realizacji projektu, który  przyczynia się do realizacji pożądanego celu.
  (więcej…)
 • BAZA KONKURENCYJNOŚCI

  baza konkurencyjności
  Baza konkurencyjności to system informatyczny, który umożliwia realizację zasady konkurencyjności. 

  (więcej…)

 • PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA

  Polska Wschodnia
  Program Operacyjny Polska Wschodnia (POPW) to dodatkowy ukierunkowany terytorialnie instrument wsparcia finansowego 5 województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Ma on wzmacniać i uzupełniać działania prowadzone w ramach regionalnych i krajowych programów operacyjnych.
  (więcej…)
 • PRZYKŁADY DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ I ROZWOJOWEJ

  B+R
  B+R nie musi bynajmniej oznaczać działalności naukowej, gdyż kategoria ta obejmuje przede wszystkim prace związane z doskonaleniem technologii i rozwojem produktów.
  (więcej…)
 • PNT-01 – SPRAWOZDANIE, O KTÓRYM ŁATWO MOŻNA ZAPOMNIEĆ

  Mała ustawa o innowacyjności
  Przepisy prawa nakazują każdemu przedsiębiorstwu złożyć na początku roku do GUS sprawozdanie PNT-01, w którym wykaże omawiane nakłady na B+R.
  (więcej…)
 • INNOWACYJNOŚĆ – HASŁO PRZEWODNIE NOWEJ PERSPEKTYWY

  kamienie milowe
  Do 2020 roku do Polski może trafić 82,5 mld euro w ramach dotacji z Unii Europejskiej. Jednym z priorytetów obecnej perspektywy finansowej jest wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwach.Innowacyjność to nic innego, jak zdolność przedsiębiorstw do tworzenia i wdrażania nowych lub znacząco ulepszonych innowacji. Chodzi o innowacyjność produktową (towarów i usług), marketingową, procesową lub organizacyjno-techniczną mówi Grzegorz Szafrański, Dyrektor Operacyjny InServices. 
  (więcej…)
 • „PROGRAMY EKSPORTOWE” – DROGĄ DO POZYSKANIA DOTACJI

  programy eksportowe
  Internacjonalizacja i wsparcie eksportu przedsiębiorstw, to jeden z ważniejszych elementów budżetu na lata 2014-2020.
  (więcej…)
 • STRATEGIA EKSPORTOWA DROGĄ DO POZYSKANIA DOTACJI NA EKSPANSJĘ ZAGRANICZNĄ – CZĘŚĆ II „WDRAŻANIE PLANU EKSPORTU”

  Plan eksportu
  Udział w targach zagranicznych często wymusza wykonanie projektu eksportowego. Udział w targach jest zazwyczaj początkiem realizacji projektu eksportowego. Dobre przygotowanie się do prezentacji wyrobów na targach zagranicznych zabiera nieraz kilka miesięcy pracy.
  (więcej…)
 • STRATEGIA EKSPORTOWA DROGĄ DO POZYSKANIA DOTACJI NA EKSPANSJĘ ZAGRANICZNĄ – CZĘŚĆ I „PRZYGOTOWANIE STRATEGII”

  strategia eksportowa
  Wieloletnia strategia rozwoju eksportu zostaje przygotowana w celu wyznaczenia zakresu działań eksportowych w perspektywie wieloletniej. Dokument określa w szczególności główny cel eksportowy, cele szczegółowe ekspansji na wybranych rynkach zagranicznych, sposoby ich osiągnięcia oraz źródła finansowania. 
  (więcej…)
 • OGÓLNOPOLSKIE PROGRAMY OPERACYJNE

  dotacje unijne
  Ogólnopolskie programy operacyjne zostały stworzone w celu pomocy przedsiębiorcom. Opisują one, kto i na co może otrzymać dotację, a także zapewniają zainteresowanym wystarczające informacje, aby mogli dopasować swój projekt do wytycznych, które są zgodne z zaleceniami Wspólnoty Europejskiej.
  (więcej…)
 • ROZLICZANIE DOTACJI

  jonmp7tpgk
  Na pojęcie „rozliczanie dotacji” składają się wszystkie czynności, które dotujący wykonuje w celu merytorycznej, formalnej i rachunkowej kontroli dokumentów otrzymanych przez beneficjenta. (więcej…)
 • WNIOSEK O DOTACJE – NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY

  wniosek o dotacje
  Wnioskiem o dofinansowanie nazywa się formularz składany przez beneficjenta w celu uzyskania dotacji z Unii Europejskiej.
  (więcej…)
 • SŁOWNIK POJĘĆ: BIZNESPLAN

  InServices: SŁOWNIK POJĘĆ:BIZNESPLAN
  Biznesplan to dokument, w którym są określone cele przedsiębiorstwa oraz zakres i sposób jego działania dla osiągnięcia tych celów. Znajdują się w nim zatem odpowiedzi na 2 podstawowe pytania, które musi zadać sobie każdy przedsiębiorca: Co i jak będę robić? oraz Czy moja działalność przyniesie zysk? (więcej…)
 • SŁOWNIK POJĘĆ: ANALIZA SWOT

  InServices: SŁOWNIK POJĘĆ: ANALIZA SWOT
  Dokonanie odpowiedniej analizy często przesądza o sukcesie danego przedsięwzięcia. Dzisiaj przybliżymy jedną z najbardziej znanych – analizę SWOT. (więcej…)
 • 10 BŁĘDÓW NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANYCH PRZY ZAKŁADANIU FIRMY

  zakładanie firmy
  Optymizm nie zawsze jest sprzymierzeńcem w biznesie. Tutaj liczy się realizm i twarde stąpanie po ziemi. Żeby prowadzić firmę, nie wystarczy być pracowitym. Trzeba być świadomym czyhających na nas zagrożeń.
  (więcej…)
 • 13 POMYSŁÓW NA WŁASNY BIZNES

  źródło: librestock.com
  Każdy pomysł na biznes jest dobry, jeżeli odpowiada na  zapotrzebowanie klientów na dany produkt. Ważna jest także postawa przedsiębiorcy, jego profesjonalizm i pasja, a także cierpliwość. Jeśli te warunki zostaną spełnione to nawet najbardziej odważny pomysł może okazać się sukcesem.
  (więcej…)
 • SKĄD ZDOBYĆ ŚRODKI NA REALIZACJĘ POMYSŁU NA BIZNES?

  źródło: pixabay.com
  Wielu przedsiębiorców posiada bardzo dobry pomysł na własny biznes, jednak brakuje im funduszy niezbędnych na realizację tego celu. Aby rozwiązać ten problem można skorzystać z wielu źródeł oferujących środki dla takich osób.
  (więcej…)
 • KOBIETY W BIZNESIE

  kobiety w biznesie
  W dzisiejszych czasach zmienia się pozycja kobiet biznesie – stanowią one coraz bardziej atrakcyjniejszą i pewniejszą swojego miejsca na rynku pracy grupę. Cechy kobiet takie jak profesjonalizm, pracowitość, determinacja w dążeniu do celu, wysoka etyka biznesowa i uczciwość to cechy wpływające pozytywnie na oblicze świata biznesu.
  (więcej…)
 • SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU (CSR)

  źródło: librestock.com
  Społeczna odpowiedzialność biznesu jest bardzo szerokim pojęciem, pod którym kryje się szereg różnych inicjatyw czy procedur. (więcej…)
 • ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

  zarządzanie finansami
  Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa jest procesem decyzyjnym koniecznym do realizacji celu głównego. Polega na wykorzystywaniu różnego rodzaju instrumentów, technik, kryteriów i reguł do sterowania przebiegiem procesów i zjawisk związanych z gromadzeniem i wydatkowaniem zasobów pieniężnych. 
  (więcej…)
 • LISTA MAILINGOWA I NEWSLETTER – SKUTECZNE NARZĘDZIA W DOTARCIU DO KLIENTÓW?

  newsletter
  Sukces firmy może zależeć od kilku podstawowych elementów. Nalezą do nich: oferta, grupa odbiorców i kreacja. Specjaliści zalecają, aby poświęcić na nie kolejno 40, 40 i 20 % uwagi.
  (więcej…)
 • FIRMOWA STRONA INTERNETOWA – CO POWINNO SIĘ NA NIEJ ZNALEŹĆ?

  strona internetowa
  Współczesne prawo marketingu głosi, że: „Jeśli nie ma Cię w internecie – nie istniejesz”. W celu dotarcia do jak największej liczby klientów należy zatem uaktywnić się w sieci. Strona WWW jest bowiem doskonałym kanałem komunikacji marketingowej dla firm oraz ich wizytówką. (więcej…)
 • SŁOWNIK POJĘĆ: INCOTERMS

  incoterms
  W dzisiejszym artykule przybliżmy zbiór zasad określających warunki sprzedaży, których stosowanie jest szeroko przyjęte na całym świecie.
  (więcej…)
 • WŁASNA FIRMA – OD CZEGO ZACZĄĆ?

  własna firma
  Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, pod koniec czerwca 2015 roku szacunkowa liczba podmiotów gospodarki narodowej to 4 155 328 w tym 4 017 103 stanowią podmioty prywatne. Może warto dołączyć do tego grona i otworzyć własną działalność? (więcej…)
 • JAK ZARABIAĆ WIĘCEJ?

  zarabiać więcej
  Masz własną firmę i chciałbyś zarabiać więcej? Jest to więc dobry czas, aby zastanowić się nad nowymi źródłami generowania dochodów.
  (więcej…)
 • 7 NAJCZĘSTSZYCH BŁĘDÓW POPEŁNIANYCH PRZY WYPEŁNIANIU WNIOSKÓW

  wypełnianiu wniosków
  Prawidłowe wypełnienie wniosku może być wyzwaniem. Poniżej przedstawiamy najbardziej popularne błędy, które mogą pojawić się podczas wypełniania różnego rodzaju dokumentacji.
  (więcej…)
 • URZĄD PRACY – CO WARTO O NIM WIEDZIEĆ?

  urząd pracy
  Urząd pracy to instytucja zajmująca się analizą rynku pracy, udzielaniem informacji osobom bezrobotnym oraz pośredniczeniem zawodowym dla osób, które poszukują pracy. W Polsce funkcjonują powiatowe i wojewódzkie Urzędy Pracy. Urzędy powiatowe i wojewódzkie nie są ze sobą związane na zasadzie podległości. Mają odrębny zestaw zadań.
  (więcej…)
 • DOTACJE Z ZUS

  dotacje z ZUS
  Wielu przedsiębiorców nie zdaje sobie sprawy, że może otrzymać środki zewnętrzne na projekty związane z poprawą zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Pieniądze na ten cel mogą pochodzić z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. (więcej…)
 • SŁOWNIK POJĘĆ: KOSZTY KWALIFIKOWALNE

  koszty kwalifikowalne
  Każdy wniosek o dotacje posiada listę tzw. kosztów kwalifikowalnych (czasem określanych kwalifikowanymi). Z punktu widzenia wnioskodawcy są one bardzo ważne, ponieważ to właśnie te koszty podlegają refundacji ze środków unijnych.
  (więcej…)
 • SŁOWNIK POJĘĆ: POMOC DE MINIMIS

  pomoc de minimis
  Pomoc de minimis to taka pomoc finansowa, która uważana jest za niezagrażającą zasadom wolnego rynku. W wielu przypadkach polega ona na odroczeniu terminu płatności podatku lub rozłożenia go na raty (choć zdarza się, że zostaje on w całości umorzony). Co ciekawe, są tylko dwa warunki, które podatnik musi spełnić, by móc skorzystać z tego rodzaju pomocy. Pierwszy: nie może on być podmiotem gospodarczym wyłączonym z zakresu działania oraz drugi: nie może przekroczyć dozwolonego limitu pomocy de minimis. (więcej…)
 • SŁOWNIK POJĘĆ: WNIOSKODAWCA I BENEFICJENT

  beneficjent i wnioskodawca
  Pojęcia beneficjent i  wnioskodawca często niesłusznie uznawane są za tożsame przez projektodawców. Czym zatem się różnią? (więcej…)
 • SŁOWNIK POJĘĆ: POMOC PUBLICZNA

  pomoc publiczna
  Pomoc publiczna to ingerencja instytucji państwowych, polegająca na przyznaniu w jakiejkolwiek formie, pomocy pojedynczemu podmiotowi gospodarczemu bądź grupie podmiotów, prowadząca do zakłócenia konkurencji na wolnym rynku.
  (więcej…)
 • SŁOWNIK POJĘĆ: INNOWACJA

  innowacja
  Innowacja: hasło przewodnie w obecnej perspektywie finansowania środków z UE. Mamy za sobą pierwsze zrealizowane wnioski w ramach RPO na dofinansowanie inwestycji procesowych i produktowych w sektorze MŚP. Czym więc jest innowacja?
  (więcej…)
 • SKUTECZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

  skuteczne zarządzanie
  Projektem możemy nazwać każde zaplanowane działanie, które ma jasno określony cel. Osiągnięcie tego celu wymaga wykonania różnych czynności, które powinny być komplementarne oraz zachodzić w odpowiednim czasie. Kluczem do zakończenia projektu sukcesem jest właśnie skuteczne zarządzanie. (więcej…)
 • JAK ZMNIEJSZYĆ KOSZTY PROWADZENIA FIRMY?

  KOSZTY PROWADZENIA FIRMY
  Jak zmniejszyć koszty prowadzenia firmy? To pytanie często pada w rozmowach między przedsiębiorcami. Do wprowadzenia oszczędności w firmie niezbędna jest wiedza na temat kształtowania się kosztów w poszczególnych okresach. (więcej…)
 • WAŻNE TERMINY DLA PRZEDSIĘBIORCY

  ważne terminy dla przedsiębiorców
  Przestrzeganie odpowiednich terminów jest istotne dla każdego przedsiębiorcy, bowiem wiązać się może z nieprzyjemnymi konsekwencjami. Podpowiadamy na jakie należy w szczególności zwrócić uwagę podczas prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
  (więcej…)
 • SŁOWNIK POJĘĆ: ANALIZA 5 SIŁ PORTERA

  Analiza 5 sił Portera
  Analiza 5 sił Portera jest jedną z metod analizy strategicznej organizacji, którą wykorzystuje się do wyznaczenia jej celów strategicznych i formułowania jej strategii. Punkt wyjścia analizy stanowi wyodrębnienie produktowe i geograficzne sektora.
  (więcej…)
 • CZYM JEST AKADEMICKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI?

  01
  W Polsce istnieje wiele Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości. Są to najczęściej samodzielne instytucje, które działają przy uczelniach wyższych. Największą siecią, która zrzesza AIP, jest Fundacja AIP, a jej oddziały są rozproszone na terenie całego kraju. (więcej…)