Wypełnij formularz, aby umówić się na bezpłatne spotkanie.

WYPEŁNIJ FORMULARZ

BAZA WIEDZY

 • Dotacje unijne na Dolnym Śląsku w 2019 roku

  dotacje_unijne_na_dolnym_slasku_2019_rok

  Opierając się o raporty i prognozy Ministerstwa Rozwoju dotyczące wykorzystania środków unijnych w obecnej perspektywie, można założyć, że największy procent alokacji przypadnie na lata 2019-2021. W związku z czym warto poznać możliwości dofinansowania i zastanowić się nad skorzystaniem z dotacji w nadchodzącym roku, który może okazać się jedną z ostatnich szans przed obowiązkowym rozliczeniem funduszy planowanym do 2023 roku. W dniu 11 października 2018 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na rok 2019.

  Polska jest największym beneficjentem pomocy unijnej. W latach 2014-2020 Unia Europejska przeznaczyła dla naszego kraju 82,5 mld euro. Podział środków i kierunki ich wykorzystania był przedmiotem dyskusji i uzgodnień władz centralnych i samorządowych z różnymi partnerami. W umowach na wykorzystanie funduszy UE z ostatniej perspektywy rozdysponowano na razie 25 proc. środków, a do końca roku ma to być już połowa. Szczyt wykorzystania nastąpi w latach 2019-2021. W całej perspektywie budżetowej 2014-2020 Polska dostanie łącznie 119,5 mld euro. Na tę sumę składa się 32,1 mld euro w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i około 5 mld euro na programy takie jak Horyzont 2020 czy Erasmus. Największą część, bo aż 82,5 mld euro stanowią jednak pieniądze w ramach Polityki Spójności i to je mamy na ogół na myśli mówiąc o funduszach europejskich. To z nich pokrywane są wydatki na drogi, tory, podnoszenie kwalifikacji zawodowych czy wsparcie dla przedsiębiorstw. Przedsiębiorcy mogą poszukiwać wsparcia finansowego na inwestycje w ramach programów ogólnokrajowych – Inteligentny Rozwój (PO IR), Polska Wschodnia (PO PW), Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER), a także wśród propozycji regionalnych (RPO). Artykuł charakteryzuje możliwości pozyskania dotacji w 2019 roku przez przedsiębiorców z Dolnego Śląska.

  Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

  Województwo dolnośląskie jest jednym z najlepiej rozwiniętych gospodarczo regionów kraju (pod względem PKB na mieszkańca zajmuje 2 miejsce w Polsce), a jednocześnie jest istotnym ośrodkiem badawczym i akademickim, o ponadregionalnym znaczeniu. Szczególnie wysoki jest poziom rozwoju przemysłu nowych technologii. Region ma również wiele potencjałów rozwojowych o znaczeniu ponadregionalnym, a często ogólnokrajowym. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć intensyfikowanie jego związków z zagranicą (inwestycyjnych, turystycznych, handlowych, naukowo ‐ badawczych i kulturalnych), rozwijanie potencjału naukowo‐badawczego i ściślejsze wiązanie go ze sferą przedsiębiorczości i tym samym zwiększanie poziomu technologicznego i innowacyjnego gospodarki. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014‐2020 (RPO WD) obejmuje 11 osi priorytetowych, w ramach, których są realizowane wybrane działania i poddziałania, mające na celu realizację określonych projektów na rzecz rozwoju województwa dolnośląskiego. Głównym celem Programu jest wzrost konkurencyjności Dolnego Śląska zapewniający poprawę poziomu życia mieszkańców przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. Priorytetem będzie zwiększenie konkurencyjności gospodarki, a co za tym idzie m.in. zmniejszenie bezrobocia. Fundusze Europejskie na Dolnym Śląsku zostaną zainwestowane także m.in. w nowe drogi, nowoczesne, odnawialne źródła energii oraz w działania prospołeczne: edukację i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

  W dniu 11 października 2018 r. uchwałą nr 6069/V/18 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Harmonogram konkursów RPO WD) na rok 2019.

  Harmonogram naborów RPO WD na rok 2019

  Zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 –2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.) Instytucja Zarządzająca do dnia 30 listopada każdego roku zamieszcza na swojej stronie internetowej oraz na portalu harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie projektu w trybie konkursowym, których przeprowadzenie jest planowane na kolejny rok kalendarzowy. Jest to dokument planistyczny, aktywny, który podlega częstym aktualizacjom i uzupełnieniom.

  Poniżej przedstawiamy zestawienie najciekawszych konkursów dotacyjnych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw planowanych na rok 2019, które zostały podzielone na kilka obszarów tematycznych: wsparcie działalności B+R, wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej, wsparcie działalności eksportowej, wsparcie podnoszenia kompetencji kadr i szkoleń, mechanizmy zwrotne czy inwestycje w edukację i infrastrukturę przedszkolną.

  WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ

  1) 1.2.A. Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R

  Prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych (w tym eksperymentalnych prac rozwojowych). A także zakup i dostosowanie do wdrożenia wyników prac B+R oraz praw własności intelektualnej (m.in. patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej).

  Dla: przedsiębiorcy (w tym przedsiębiorcy typu spin-off), konsorcja przedsiębiorstw z IOB, w tym z organizacjami pozarządowymi, konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, uczelniami/ szkołami wyższymi lub podmiotami leczniczymi, bądź ze spółkami celowymi tworzonymi przez te podmioty.

  Alokacja: 100 102 860 PLN

  Część alokacji (50 000 000 PLN) w konkursie może być zarezerwowana tylko na projekty zgłaszane w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia z NCBiR.

  Planowany termin rozpoczęcia składania wniosków: 19 listopada 2019 r.

  Obszar: konkurs horyzontalny

  WSPARCIE INNOWACYJNOŚCI PRODUKTOWEJ I PROCESOWEJ

  Najpopularniejszy program dotacyjny umożliwiający zakup środków trwałych: maszyn i urządzeń. Dotyczy wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług lub dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług.

  1) 1.5.A. Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MSP – z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw działających do 2 lat

  Dla: MŚP, zgrupowania i partnerstwa MŚP; z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw działających do 2 lat

  Alokacja: 12 115 603 PLN

  Planowany termin rozpoczęcia składania wniosków: 22 marca 2019 r.

  Obszar: ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej

  2) 1.5.A. Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MSP – Mikroprzedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą krócej niż 2 lata licząc od daty ogłoszenia naboru

  Dla: mikroprzedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą krócej niż 2 lata licząc od daty ogłoszenia naboru

  Alokacja: 2 000 000 PLN

  Planowany termin rozpoczęcia składania wniosków: 21 czerwca 2019 r.

  Obszar: ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej

  WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI EKSPORTOWEJ

  Projekty wdrażające długoterminowe (kompleksowe) strategie biznesowe, projekty wdrażające nowoczesne metody zarządzania, prowadzące do zmian organizacyjno-procesowych przedsiębiorstw: udział w wydarzeniach targowych, dostosowanie produktów do eksportu, wydatki na promocję i marketing.

  Wnioskodawca musi posiadać aktualną długoterminową (kompleksową) „strategię biznesową przedsiębiorstwa” lub dokument równoważny.

  1.4.B Zwiększenie międzynarodowej ekspansji MSP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych oraz zwiększenia ekspansji na rynki zewnętrzne:

  a) projekty wdrażające długoterminowe (kompleksowe) strategie biznesowe,

  b) projekty wdrażające nowoczesne metody zarządzania, prowadzące do zmian organizacyjnoprocesowych przedsiębiorstw

  Dla: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, Lokalne Grupy Działania

  Alokacja: 10 694 750 PLN

  Planowany termin rozpoczęcia składania wniosków: 10 czerwca 2019 r.

  Obszar: Konkurs horyzontalny

  WSPARCIE NA PODNOSZENIE KOMPETENCJI KADR I SZKOLENIA

  Granty na usługi doradcze: wsparcie finansowe usług doradczych i szkoleniowych dla przedsiębiorców.

  1) 1.3.C.1 Doradztwo dla MŚP – wsparcie bezpośrednie

  Dla: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

  Alokacja: 5 056 777 PLN oraz 4 021 226 PLN (ZIT AW)

  Planowany termin rozpoczęcia składania wniosków: styczeń 2020 r.

  Obszar: Konkurs horyzontalny oraz ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej

  2) Krajowy Fundusz Szkoleniowy

  Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia pracowników i pracodawców, którzy potrzebują podniesienia kwalifikacji lub nabycia nowych umiejętności.

  Dla: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

  Alokacja: 228 000 000 PLN

  Planowany termin rozpoczęcia składania wniosków: 2019 r.

  MECHANIZMY ZWROTNE

  1) Regionalna Pożyczka Rozwojowa

  Niskooprocentowana pożyczka na zakup środków trwałych i/lub wartości niematerialnych i prawnych do 500 tys. zł.

  Dla: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

  Nabór odbywa się cyklicznie do wyczerpania środków przez daną instytucję pośredniczącą.

  2) Regionalna Pożyczka Hipoteczna

  W ramach Regionalnej Pożyczki Hipotecznej finansowany jest zakup nieruchomości położonych na terenie województwa dolnośląskiego na cele związane z prowadzeniem przez Pożyczkobiorcę działalności gospodarczej do 1,5 mln zł.

  Dla: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

  Nabór odbywa się cyklicznie do wyczerpania środków przez daną instytucję pośredniczącą

  3) Duża Regionalna Pożyczka Inwestycyjna

  Wydatki inwestycyjne oznaczające ponoszenie nakładów na rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne z wyłączeniem zakupu nieruchomości (gruntów, budynków trwale z gruntem związanych lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności) do 1,5 mln zł.

  Dla: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

  Nabór odbywa się cyklicznie do wyczerpania środków przez daną instytucję pośredniczącą

  4) Regionalna Pożyczka Obrotowa

  Na wydatki bieżące z wyłączeniem nakładów na rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne do 500 tys. zł.

  Dla: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

  Nabór odbywa się cyklicznie do wyczerpania środków przez daną instytucję pośredniczącą

  5) Pożyczka na Efektywność Energetyczną

  1. Przedsięwzięcia w zakresie głębokiej modernizacji energetycznej wpływające na poprawę efektywności energetycznej budynku, w tym:

  a) ulepszenie w wyniku, którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię końcową dostarczaną do budynku na potrzeby ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej,

  b) wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła,

  c) wymiana lub modernizacja źródła energii w celu zmniejszenia strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej,

  d) inwestycje w urządzenia do ogrzewania z zastrzeżeniem, że finansowanie w OZE oraz w kotły spalające biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe jest możliwe jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach jako element projektu lub podłączenie do sieci ciepłowniczej nie jest uzasadnione ekonomicznie,

  e) modernizacja systemu wentylacji lub klimatyzacji skutkująca zmniejszeniem strat ciepła,

  f) wymiana oświetlenia oraz innych urządzeń elektrycznych stanowiących wyposażenie budynku,

  2. Zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwie, w tym modernizację i rozbudowę linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie.

  Wartość pożyczki od 200 tys. do 3 mln zł.

  Dla: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

  Nabór odbywa się cyklicznie do wyczerpania środków przez daną instytucję pośredniczącą

  INWESTYCJE W EDUKACJĘ I INFRASTRUKTURĘ PRZEDSZKOLNĄ

  1) Edukacja przedszkolna mająca na celu tworzenie nowych miejsc przedszkolnych:

  7.1.A Przedsięwzięcia z zakresu tworzenia nowych miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym i wypełniania luki w dostępie do tego typu usług realizowane poprzez przebudowę, rozbudowę, adaptację, budowę (w tym także zakupu wyposażenia) budynków przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego.

  7.1.B Przedsięwzięcia z zakresu tworzenia nowych miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym i wypełniania luki w dostępie do tego typu usług realizowane poprzez zakup wyposażenia do budynków przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego

  Dla: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, organy prowadzące przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego, w tym organizacje pozarządowe, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.

  Alokacja: 3 567 696 PLN

  Planowany termin rozpoczęcia składania wniosków: 26 kwietnia 2019 r.

  Obszar: ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej

  2) 8.4 A Aktywizacja zawodowa osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 poprzez tworzenie i rozwijanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz pokrywanie kosztów opieki

  Możliwe finansowanie następujących wydatków:

  – tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w istniejących lub nowotworzonych formach opieki przewidzianych ustawą; – dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami; – sfinansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi lub wynagrodzenia dziennego opiekuna lub niani; – sfinansowanie kosztów przeszkolenia zawodowego dziennego opiekuna; – aktywizację zawodową opiekunów dzieci do lat 3 (realizowana wyłącznie jako element projektu z zakresu sfinansowania kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi lub wynagrodzenia dziennego opiekuna lub niani).  Elementem uzupełniającym projekt z zakresu sfinansowania kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi lub wynagrodzenia dziennego opiekuna lub niani może być aktywizacja zawodowa opiekunów dzieci do lat 3, którzy w momencie przystępowania do projektu pozostają bez zatrudnienia. W ramach aktywizacji zawodowej możliwa jest realizacja poradnictwa zawodowego, szkoleń oraz kursów zawodowych dopasowanych do indywidualnych potrzeb uczestnika projektu.

  Dla: osoby prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorcy, organizacje pracodawców, związki zawodowe, jednostki samorządu terytorialnego, w tym samorządowe jednostki organizacyjne, spółdzielnie, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, organizacje pozarządowe, wspólnoty mieszkaniowe, placówki systemu oświaty, inne jednostki organizacyjne systemu oświaty niepubliczne.

  Alokacja: 27 663 528 PLN

  Planowany termin rozpoczęcia składania wniosków: 10 czerwca 2019 r.

  Obszar: Konkurs horyzontalny

  3) Poddziałanie 10.1.1:

  10.1.A Uruchamianie nowych miejsc w ośrodkach edukacji przedszkolnej

  10.1.B Rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące stwierdzone deficyty oraz zwiększające szanse edukacyjne

  10.1.C Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli ośrodków wychowania Przedszkolnego

  Konkurs dotyczy rozwijania działalności przedszkoli poprzez uruchamianie nowych miejsc, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowych ośrodkach edukacji przedszkolnej, przewiduje finansowanie dodatkowych zajęć edukacyjnych i specjalistycznych mających na celu rozwój dzieci na wczesnym etapie edukacji czy doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego. Głównym celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz zwiększenie liczby miejsc w edukacji przedszkolnej i podniesienie kompetencji uczniów w przedszkolach.

  Dla: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego; organizacje pozarządowe; organy prowadzące publiczne i niepubliczne przedszkola i inne form wychowania przedszkolnego; przedsiębiorcy.

  Alokacja: 20 333 180 PLN

  Planowany termin rozpoczęcia składania wniosków: 6 maja 2019 r.

  Obszar: Konkurs horyzontalny

  W czym możemy pomóc

  Ministerstwo Rozwoju nie przedstawia prognoz wykorzystania alokacji w kolejnych latach perspektywy. Ujawnia tylko, że „do końca 2019 roku w krajowych i regionalnych programach, wartość środków UE w podpisanych umowach/wydanych decyzjach osiągnie poziom ok. 84 proc. dostępnej alokacji”. Można więc założyć, że podobnie jak w poprzedniej perspektywie największy procent alokacji przypadł na lata 2012-2014, tak w obecnej będą to lata 2019-2021, a więc ostatnie przed obowiązkowym rozliczeniem funduszy (do 2023 r.) Te daty pośrednio potwierdza samo ministerstwo mówiąc o dużym przełożeniu środków UE na gospodarkę poczynając od 2019 roku.

  Uzyskanie dotacji unijnych nie musi być problematyczne. Rzetelna pomoc i fachowe doradztwo to sposób, jak zawalczyć o wysokie dofinansowanie z Unii Europejskiej. Istotą ubiegania się o dotacje z Unii jest wybranie odpowiedniego konkursu z programu operacyjnego oraz działań, które będą najbardziej odpowiadały potrzebom działalności. Program powinien być tak dopasowany, aby wyznaczone w jego ramach działanie przyczyniło się do osiągnięcia zamierzonego celu. Planując pozyskanie dofinansowania swoich inwestycji z UE przedsiębiorcy powinni również zwrócić uwagę na to, żeby ich przedsięwzięcia były nie tylko rentowne, ale spełniały wymogi w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu. Przedsiębiorcy mają do dyspozycji wiele instrumentów finansowych i programów, dzięki którym mogą pozyskać fundusze na swoją działalność. Istotne jest, aby jak najlepiej i z odpowiednim wyprzedzeniem przygotowali się do napisania wniosków. Wiele spośród przyszłorocznych konkursów jest dedykowanych obszarowi Aglomeracji Wałbrzyskiej, co nie wyklucza możliwości pozyskania dotacji przez podmioty posiadające siedzibę poza ZIT AW. Jeśli chcesz się dowiedzieć, jaki warunki powinna spełnić Twoja firma, aby móc skorzystać z dofinansowania, zachęcamy do bezpłatnych konsultacji z przedstawicielami Inservices Agnieszka Szafrańska.

  Źródła:

  http://rpo.dolnyslask.pl/

  http://www.umwd.dolnyslask.pl/fundusze-europejskie/

  http://www.dip.dolnyslask.pl/wiadomosci/1100-harmonogram-naborow-wnioskow-na-rok-2019.html?highlight=WyJoYXJtb25vZ3JhbSIsMjAxOV0=

  https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/regionalny-program-wojewodztwa-dolnoslaskiego-2014-2020/

  http://rpo.dolnyslask.pl/regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-dolnoslaskiego-2014-2020/

  https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/fundusze-unijne-wyraznie-zwieksza-pkb-od-2019-roku/

  https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-jak-otrzymac-dotacje-z-unii-europejskiej

  https://www.rp.pl/Firma/305069997-Kto-i-na-jakich-warunkach-moze-ubiegac-sie-o-dotacje-unijne.html

  https://mojafirma.infor.pl/mala-firma/fundusze-unijne/2768840,Dotacje-unijne-na-rozwoj-firmy-w-2019-r.html

  http://inteligentny-rozwoj.com.pl/index.php/fundusze-europejskie-2014-2020/regionalne-programy-operacyjne-2014-2020-rpo-2014-2020/regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-dolnoslaskiego-2014-2020-rpo-wd-1/

  https://kadry.infor.pl/kadry/indywidualne_prawo_pracy/odpowiedzialnosc_prawa_i_obowiazki/2795691,Krajowy-Fundusz-Szkoleniowy-w-2019-r.html

  http://www.kapitaldolnoslaski.pl/priorytety-krajowego-funduszu-szkoleniowego-na-2019-r/

 • RPO WO 9.1.3 Wsparcie Edukacji Przedszkolnej

  dotacje-unijne-wroclaw

  Uwaga Przedsiębiorcy oraz podmioty działające w obszarze wychowania przedszkolnego! Rusza konkurs, dzięki któremu możecie rozwinąć swoją działalność oraz rozszerzyć ofertę świadczonych przez siebie usług z 85% poziomem dofinansowania z funduszy unijnych.

  (więcej…)

 • Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R

  dofinansowania-unijne

  W listopadzie zostanie ogłoszony nabór w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Działanie 1.2.A. „Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R” obejmujący aglomerację wrocławską.

  (więcej…)
 • Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

  projekt unijny oferujący dofinansowanie dla firm na budowę przedszkoli

  Ogłoszono nabór w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Działanie 10.1 „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej” obejmujący aglomerację wrocławską, wałbrzyską i jeleniogórską. 

  (więcej…)

 • Polskie Mosty Technologiczne

  program unijny polskie mosty technologiczne eksport do japonii chin i wietnamu

  Właśnie trwa nabór wniosków dla innowacyjnych firm z sektora MŚP, które chcą eksportować do Japonii, Chin i Wietnamu. Dofinansowanie dla firm to świetna okazja, by rozpocząć działania eksportowe lub zwiększyć ich wolumen! Dowiedz się co aktualne projekty unijne mogą zaoferować Twojej firmie.

  (więcej…)

 • Dotacja na rozpoczęcie działalności, środki do pozyskania w aż 13 gminach na Dolnym Śląsku!

  dotacja na rozpoczecie dzialalnosci

  Świetna wiadomość dla przyszłych przedsiębiorców z Dolnego Śląska. W tym roku odbędą się jeszcze dwa konkursy organizowane przez Lokalne Grupy Działania, w których będzie realizowana dotacja na rozpoczęcie działalności. Dzięki planowanym do przeprowadzenia konkursom, Wnioskodawcy będą mogli uzyskać 100% bezzwrotnego dofinansowania na założenie firmy.

  (więcej…)
 • Dotacje na inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową

  dotacje-uniine

  Chciałbyś pozyskać dotacje unijne na inwestycje w edukację ponadgimnazjalną? Prowadzisz szkołę lub ośrodek szkolno wychowawczy? A może chcesz pozyskać dofinansowanie dla jednostki samorządu terytorialnego, związku albo stowarzyszenia? Już niebawem ruszy nabór wniosków dla beneficjentów realizujących projekty na terenie ZIT WrOF, dzięki któremu można otrzymać środki unijne!

  (więcej…)
 • Dotacje na wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnych do działalności przedsiębiorstw

  dotacje-unijne-na-innowacje

  Znaczna część zapytań ze strony potencjalnych klientów, którzy zgłaszają się do nas w sprawie dotacji, dotyczy dwóch obszarów: inwestycji obejmujących zakup maszyn i urządzeń oraz informatyzacji przedsiębiorstw. Wprowadzenie technologii IT dotyczy przede wszystkim: tworzenia aplikacji, systemów do zarządzania firmą, uruchamiania sklepów internetowych oraz innych rozwiązań przyczyniających się udoskonaleniu procesów zarządzania i obsługi klientów w MŚP.

  (więcej…)
 • DOTACJE BHP DLA FIRM – przez innowacje do bezpieczeństwa

  dotacje-bhp-dla-firm

  Bezpieczeństwo i higiena pracy to jeden z najważniejszych aspektów dla każdego pracodawcy, który odpowiada za stworzenie odpowiednich warunków pracy w swoim przedsiębiorstwie. Może okazać się, że konieczne będzie przeprowadzenie modernizacji działalności, a to wiąże się z wysokimi kosztami, które mogą stanowić przeszkodę dla przedsiębiorców. Dobrym rozwiązaniem są dotacje BHP dla firm z ZUS, co pozwala na uzyskanie dodatkowych środków dla firmy. Najlepiej ocenione projekty, które poprawią bezpieczeństwo pracy, zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukują niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników pracy – otrzymają dotacje z ZUS. (więcej…)

 • POIR 2.3.5 Design dla przedsiębiorców

  poir-design-dla-przesiebiorcow

  O fundusze UE w ramach konkursu „Poir 2.3.5 Design dla przedsiębiorców” mogą starać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małej lub średniej firmy. Dofinansowanie dla firm będą podlegać projekty dotyczące zakupu usług doradczych związanych z przeprowadzeniem profesjonalnego procesu projektowego mającego na celu opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt oraz nastąpi wprowadzenie go na rynek.

  (więcej…)

 • 6 zasad strategii rozwoju przedsiębiorstwa

  5 zasad strategii rozwoju przedsiębiorstwa

  By wziąć udział w konkursach dotyczących dotacji unijnych związanych z rozwijaniem działalności na rynkach zagranicznych, niezbędna jest przygotowanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa. Pomaga ona określić kierunek rozwoju i podjąć decyzję, na których rynkach warto oferować swoje produkty lub usługi i jakie podjąć działania. Jest ona także jednym z elementów wymaganych w procesie starania się o środki unijne i dofinansowanie dla firm pochodzące z funduszy krajowych. W naszym przewodniku przedstawimy co powinno znaleźć się w strategii, by zwiększyć swoje szanse na pozyskanie dotacji unijnych i osiągnięcie sukcesu na nowych rynkach.

  (więcej…)
 • 6 kroków do uzyskania dotacji unijnych na start

  stop

  Chciałbyś zostać przedsiębiorcą ale brakuje ci funduszy na start? Chcesz rozpocząć działalność z wykorzystaniem środków z Unii Europejskiej, ale nie wiesz od czego zacząć? Dzieli Cię tylko 6 kroków do uzyskania dotacji unijnych na start. Z nami otworzyć firmę przy współudziale dotacji unijnych lub dofinansowania krajowego! 

  (więcej…)
 • Wpis do ewidencji producentów ARiMR

  writing-pad-3229690_1920

  Wnioskodawca który zamierza ubiegać się o środki z Unii Europejskiej dystrybuowane przez ARIMR lub LGD (Lokalne Grupy Działania), w pierwszej kolejności powinien uzyskać wpis w ewidencji producentów (EP),  który będzie również identyfikatorem podmiotu w kontaktach z ARiMR i KOWR.

  (więcej…)
 • Projekty inwestycyjne – o czym należy pamiętać?

  projekty inwestycyjne

  Konkurs na Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP to jeden z najpopularniejszych projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych pozwalających na zakup środków trwałych. Warto zaznajomić się z jego specyfiką. 

  (więcej…)
 • Jak przygotować firmę do pozyskania dotacji unijnych?

  dotacji unijnych

  Pozyskanie dotacji unijnych to krok milowy w rozwoju każdego przedsiębiorstwa. Nie jest jednak łatwo znaleźć się na liście firm, którym przyznano dofinansowanie unijne. Powodzenie w konkursie, w ramach których rozdzielane są fundusze z UE, zależy od wielu czynników. Jak więc najlepiej przygotować firmę do pozyskania funduszy unijnych?  (więcej…)

 • Poradnik eksportera – czy masz szansę na rynkach zagranicznych

  poradnik dla eksportera

  Zastanawiasz się, czy twoja firma ma szansę powodzenia na rynkach zagranicznych? Słyszałeś, że w warto wejść na rynek Iranu, Meksyku czy Algierii? A może obserwujesz nadwyżki mocy produkcyjnych w swojej firmie i nie wiesz jak je wykorzystać? I wreszcie – co zrobić, by skutecznie wykorzystać szansę na ekspansję nowych rynków zagranicznych i osiągnąć sukces? Sprawdź nasz poradnik eksportera i dowiedź się o aktualnych możliwościach!

  (więcej…)
 • PANEL EKSPERTÓW W KONKURSACH SZYBKA ŚCIEŻKA – PORADNIK WNIOSKODAWCY

  panel ekspertów

  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju po raz kolejny ogłosiło kolejną edycję tzw. Szybkiej Ścieżki, czyli najpopularniejszego konkursu w ramach obecnej perspektywy unijnej. Tylko w 2018 roku do zdobycia jest około 700 mln złotych. Przedsiębiorców chcących pozyskać dofinansowanie unijne w ramach tego konkursu czeka spotkanie z ekspertami z NCBR. Celem panelu ekspertów jest ocena wniosku odnosząca się do wszystkich kryteriów oceny merytorycznej zawartych w przewodniku.

  (więcej…)
 • Czym jest formularz PNT-01 i kogo dotyczy? Krok po kroku

  formularz pnt-01
  Formularz PNT-01 jest to sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R), które firma powinna raz do roku złożyć do Głównego Urzędu Statystycznego. Dokument ten dotyczy wyłącznie firm które obok głównej działalności prowadzą również działalność B+R.
  (więcej…)
 • Design dla przedsiębiorców

  dotacje-unijne

  Projekty unijne uwzględniają potrzeby przedsiębiorców także w procesie wprowadzania nowych produktów na rynek. Pierwszym z jego etapów jest proces projektowania wzornictwa, który uwzględnia wszystkie aktualne trendy oraz poszerza o nowe aspekty proces marketingowy projektowania nowego produktu. Wysokie koszty związane z wyżej wymienionym projektowaniem mogą stać się przeszkodą dla przedsiębiorców. Rozwiązaniem tego problemu są dotacje unijne, dzięki którym firmy mogą starać się o dofinansowanie z funduszy UE.

  (więcej…)
 • Błędy popełniane przy składaniu wniosku unijnego

  błędy popełniane przy składaniu wniosku unijnego
  Przedsiębiorca, chcący ubiegać się o dofinansowanie w ramach swojej działalności często zadaje sobie pytanie jakie kryteria musi spełniać i na jaki cel może pozyskać fundusze unijne. Nie jest do końca świadomy faktu, że to on powinien wykazywać inicjatywę i już na początku jasno określić przedmiot dofinansowania.Często przedsiębiorcy decydują się na napisanie wniosku o dotacje unijną na własną rękę. Niestety, bardzo rzadko taki zabieg przynosi sukces. Dlaczego? Jakie są najczęstsze błędy popełniane przy składaniu wniosku unijnego? 
  (więcej…)
 • Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB)

  table-2254656_1280
  Zgodnie z definicją, Instytucje Otoczenia Biznesu to: ,,bez względu na formę prawną, podmioty prowadzące działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności, niedziałające dla zysku lub przeznaczające zysk na cele statutowe zgodnie z zapisami w statucie lub innym równoważnym dokumencie założycielskim. Posiadające bazę materialną, techniczną i zasoby ludzkie oraz kompetencyjne niezbędne do świadczenia usług na rzecz sektora MŚP.”
  (więcej…)
 • Czym jest wynalazek i wzór użytkowy?

  thought-2123971_1920
  Przepisy prawa jasno określają definicje wynalazku i wzoru użytkowego – terminów, które są bardzo często spotykane w trakcie aplikacji o fundusze unijne. Dlatego wszyscy zainteresowani pozyskaniem dotacji unijnych powinni znać definicje obu terminów. 
  (więcej…)
 • SŁOWNIK POJĘĆ: PORĘCZENIE

  poręczenie
  Poręczenie w prawie cywilnym to umowa zawierająca zobowiązanie poręczyciela wobec wierzyciela do wykonania zobowiązania dłużnika, w razie gdyby ten go nie wykonał. Celem poręczenia jest zabezpieczenie spłaty cudzego długu. 
  (więcej…)
 • MECHANIZMY ZWROTNE – POŻYCZKI ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH

  JEREMIE
  Brak własnych środków finansowych i utrudniony dostęp do finansowania zewnętrznego to problem wielu polskich podmiotów. Dotyczy to zwłaszcza firm rozpoczynających działalność czy mikro przedsiębiorstw. Brak historii kredytowej, majątek niewystarczający do zabezpieczenia kredytu utrudnia pozyskanie wsparcia w banku. Może być także przeszkodą w dostępie do dotacji, czyli wsparcia bezzwrotnego. W dłuższej perspektywie sytuacja taka może hamować rozwój inwestycji i skutecznego konkurowania na rynku.
  (więcej…)
 • SŁOWNIK POJĘĆ: Lokalne Grupy Działania

  LGD
  Lokalne Grupy Działania (LGD) są to stowarzyszenia tworzone zwykle na obszarach wiejskich, które zawiązywane są na zasadzie partnerstwa terytorialnego. Grupy te zrzeszają przedstawicieli lokalnych organizacji (z sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego) oraz osoby zamieszkujące dany obszar wyznaczony granicą gmin członkowskich. (więcej…)
 • GOTOWOŚĆ TECHNOLOGICZNA – CZYLI KIEDY WPROWADZAĆ PRODUKT NA RYNEK?

  gotowość technologiczna
  Gotowość technologiczna (TRL Technology Readiness Level) służy do określenia gotowości technologicznej projektu powiązanego z branżą technologiczną. Termin TRL jest często występuje  w kontekście innowacyjnych projektów walczących o dotacje unijne. Jak go określić? 

  (więcej…)

 • Komercjalizacja wyników B+R

  komercjalizacja
  Komercjalizacja wyników B+R nabiera coraz większego znaczenia na rynkach zagranicznych jak i Polskim. Do działań związanych z komercjalizacją wyników  B+R należy wykorzystywanie i udostępnianie wyników prac badawczo-rozwojowych w taki sposób, aby dzięki niemu możliwe było osiąganie korzyści finansowych na zasadach rynkowych.
  (więcej…)
 • Dotacje unijne na uzyskanie patentu

  patent
  Uzyskanie prawa wyłączności, które ma być również chronione poza granicami kraju, nie jest tanie. Wysoka cena może być przeszkodą dla wielu przedsiębiorców. Jednak, dzięki dotacjom unijnym, uzyskanie patentu staje się bardziej dostępne dla wszystkich. Inwestorzy mogą liczyć na dofinansowanie rzędu 50%. 

  (więcej…)

 • SŁOWNIK POJĘĆ: KAMIENIE MILOWE

  kamienie milowe
  Kamienie milowe w projekcie badawczym to punkt w projekcie, w którym zostaje podjęta decyzja, czy nasz projekt będzie dalej realizowany, czy zostaje zamknięty bez uzyskania pożądanych efektów. Kamienie milowe opisują wystąpienia konkretnych okoliczności, dlatego używa się ich również jako punkty kontrolne po to, aby móc monitorować, czy przebieg naszych prac nad projektem zmierza w dobrym kierunku. 
  (więcej…)
 • Skuteczne wprowadzanie nowych produktów

  dotacje unijne

  Przedsiębiorcy często mają pewne obawy przed wprowadzaniem zupełnie nowych produktów na rynek. Powodów takich obaw może być wiele. Możliwe, że wątpliwości te wynikają z nieznajomości podstawowych i uniwersalnych etapów takiego procesu. Warto poświęcić chwilę na zbadanie przebiegu procesu implementacji innowacji, ponieważ odpowiednie przygotowanie zwiększa szanse przedsiębiorstwa na satysfakcjonujący zwrot z inwestycji. Pieniądze na ten cel mogą pochodzić ze środków unijnych czy krajowych programów dofinansowujących firmy.

  (więcej…)
 • Mała ustawa o innowacyjności – korzyści dla inwestujących w B+R

  Mała ustawa o innowacyjności
  Pierwszego stycznia 2017 roku w życie weszła „Mała ustawa o innowacyjności”, która prezentuje szereg udogodnień dla przedsiębiorców inwestujących w badania i rozwój. Jakie są główne założenia ustawy?
  (więcej…)
 • Dlaczego warto nam zaufać?

  firm doradczych
  Na wciąż rozwijającym się rynku consultingowym istnieje cała grama firm oferujących pomoc oraz doradztwo przy wypełnieniu wniosku unijnego na rzecz potocznego dofinansowania z unii. Oczywiście, jakość jego wypełnienia zależy od kompetencji, doświadczenia oraz współpracy firmy doradczej z wnioskodawcą. 
  (więcej…)
 • INWESTYCJE W B+R – CZY TO SIĘ OPŁACA?

  dotacje bezpośrednie

  Rozważając opcję podjęcia inwestycji, zawsze ważne jest, aby sprawdzić, czy oczekiwane przychody z planowanego przedsięwzięcia pozwolą na osiągnięcie zadowalającego zysku. Przedsiębiorcy powinni podejmować się realizacji tylko tych projektów, które przyniosą satysfakcjonujące korzyści w określonym czasie – firmy z reguły nastawione są na maksymalizację zysku. Przy decydowaniu się na inwestycje nie można jednak zapominać o ryzyku, które nieodłącznie towarzyszy inwestycjom. Optymalne przedsięwzięcie charakteryzuje się wysoką zyskownością przy minimalnym poziomie ryzyka. (więcej…)

 • SŁOWNIK POJĘĆ: KONSORCJUM

  konsorcjum
  Konsorcjum, jest to organizacja, która zrzesza kilka podmiotów gospodarczych na wyznaczony czas oraz w konkretnie ustalonym celu. Są one zazwyczaj tworzone na potrzeby dużych lub ryzykownych inwestycji.
  (więcej…)
 • SŁOWNIK POJĘĆ: BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH

  Baza Usług Rozwojowych
  Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna, bezpłatna baza ofert usługowych świadczonych w formach: szkoleń, kursów zawodowych, doradztwa, studiów podyplomowych, mentoringu, coachingu. 
  (więcej…)
 • Poznaj zalety konkursów skierowanych do firm z Dolnego Śląska

  dotacje unijne
  O tym, że warto korzystać ze środków zewnętrznych nie trzeba nikogo przekonywać. Jednak dla niezdecydowanych stworzyliśmy spis największych zalet dwóch aktualnych konkursów skierowanych do przedsiębiorców z Dolnego Śląska. Nie zwlekaj, dotacje unijne czekają!
  (więcej…)
 • Zasady promocji i oznakowania projektów

  oznakowania projektów
  Każdy beneficjent korzystający z unijnego wsparcia ma obowiązek poinformowania o tym opinię publiczną, uczestników, a także odbiorców projektu. Zasada promocji i oznakowania projektów funkcjonuje w myśl zasady, iż wszyscy obywatele Unii Europejskiej mają prawo do wiedzy, w jaki sposób są wykorzystywane jej zasoby finansowe.
  (więcej…)
 • SYSTEM UDOSTĘPNIANIA DANYCH O POMOCY PUBLICZNEJ

  System Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej
  System Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej, to cenne źródło informacji dla przedsiębiorców. Dlaczego? Tłumaczy Grzegorz Szafrański, Dyrektor Operacyjny InServices. 
  (więcej…)
 • SŁOWNIK POJĘĆ: MOJEPAŃSTWO

  mojePaństwo
  MojePaństwo jest internetową platformą, która dla wnioskodawcy stanowi cenne źródło informacji. To tam może dokonać przeglądu firm i organizacji pozarządowych, ich misji, sposobu reprezentacji oraz powiązań osób z Zarządu i Rady z innymi organizacjami i firmami.
  (więcej…)
 • CZYM JEST EFEKT ZACHĘTY?

  efektu zachęty
  Wymóg spełnienia efektu zachęty jest wyrazem dążenia do tego, by w  Unii Europejskiej udzielana była tylko tzw. „dobra pomoc”, a więc  taka, która jest niezbędna dla beneficjenta do realizacji projektu, który  przyczynia się do realizacji pożądanego celu.
  (więcej…)
 • BAZA KONKURENCYJNOŚCI

  baza konkurencyjności
  Baza konkurencyjności to system informatyczny, który umożliwia realizację zasady konkurencyjności. 

  (więcej…)

 • PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA

  Polska Wschodnia
  Program Operacyjny Polska Wschodnia (POPW) to dodatkowy ukierunkowany terytorialnie instrument wsparcia finansowego 5 województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Ma on wzmacniać i uzupełniać działania prowadzone w ramach regionalnych i krajowych programów operacyjnych.
  (więcej…)
 • PRZYKŁADY DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ I ROZWOJOWEJ

  B+R
  B+R nie musi bynajmniej oznaczać działalności naukowej, gdyż kategoria ta obejmuje przede wszystkim prace związane z doskonaleniem technologii i rozwojem produktów.
  (więcej…)
 • PNT-01 – SPRAWOZDANIE, O KTÓRYM ŁATWO MOŻNA ZAPOMNIEĆ

  Mała ustawa o innowacyjności
  Przepisy prawa nakazują każdemu przedsiębiorstwu złożyć na początku roku do GUS sprawozdanie PNT-01, w którym wykaże omawiane nakłady na B+R.
  (więcej…)
 • INNOWACYJNOŚĆ – HASŁO PRZEWODNIE NOWEJ PERSPEKTYWY

  kamienie milowe
  Do 2020 roku do Polski może trafić 82,5 mld euro w ramach dotacji z Unii Europejskiej. Jednym z priorytetów obecnej perspektywy finansowej jest wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwach.Innowacyjność to nic innego, jak zdolność przedsiębiorstw do tworzenia i wdrażania nowych lub znacząco ulepszonych innowacji. Chodzi o innowacyjność produktową (towarów i usług), marketingową, procesową lub organizacyjno-techniczną mówi Grzegorz Szafrański, Dyrektor Operacyjny InServices. 
  (więcej…)
 • „PROGRAMY EKSPORTOWE” – DROGĄ DO POZYSKANIA DOTACJI

  programy eksportowe
  Internacjonalizacja i wsparcie eksportu przedsiębiorstw, to jeden z ważniejszych elementów budżetu na lata 2014-2020.
  (więcej…)
 • STRATEGIA EKSPORTOWA DROGĄ DO POZYSKANIA DOTACJI NA EKSPANSJĘ ZAGRANICZNĄ – CZĘŚĆ II „WDRAŻANIE PLANU EKSPORTU”

  Plan eksportu
  Udział w targach zagranicznych często wymusza wykonanie projektu eksportowego. Udział w targach jest zazwyczaj początkiem realizacji projektu eksportowego. Dobre przygotowanie się do prezentacji wyrobów na targach zagranicznych zabiera nieraz kilka miesięcy pracy.
  (więcej…)
 • STRATEGIA EKSPORTOWA DROGĄ DO POZYSKANIA DOTACJI NA EKSPANSJĘ ZAGRANICZNĄ – CZĘŚĆ I „PRZYGOTOWANIE STRATEGII”

  strategia eksportowa
  Wieloletnia strategia rozwoju eksportu zostaje przygotowana w celu wyznaczenia zakresu działań eksportowych w perspektywie wieloletniej. Dokument określa w szczególności główny cel eksportowy, cele szczegółowe ekspansji na wybranych rynkach zagranicznych, sposoby ich osiągnięcia oraz źródła finansowania. 
  (więcej…)
 • OGÓLNOPOLSKIE PROGRAMY OPERACYJNE

  dotacje unijne
  Ogólnopolskie programy operacyjne zostały stworzone w celu pomocy przedsiębiorcom. Opisują one, kto i na co może otrzymać dotację, a także zapewniają zainteresowanym wystarczające informacje, aby mogli dopasować swój projekt do wytycznych, które są zgodne z zaleceniami Wspólnoty Europejskiej.
  (więcej…)
 • ROZLICZANIE DOTACJI

  jonmp7tpgk
  Na pojęcie „rozliczanie dotacji” składają się wszystkie czynności, które dotujący wykonuje w celu merytorycznej, formalnej i rachunkowej kontroli dokumentów otrzymanych przez beneficjenta. (więcej…)
 • WNIOSEK O DOTACJE – NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY

  wniosek o dotacje
  Wnioskiem o dofinansowanie nazywa się formularz składany przez beneficjenta w celu uzyskania dotacji z Unii Europejskiej.
  (więcej…)
 • SŁOWNIK POJĘĆ: BIZNESPLAN

  InServices: SŁOWNIK POJĘĆ:BIZNESPLAN
  Biznesplan to dokument, w którym są określone cele przedsiębiorstwa oraz zakres i sposób jego działania dla osiągnięcia tych celów. Znajdują się w nim zatem odpowiedzi na 2 podstawowe pytania, które musi zadać sobie każdy przedsiębiorca: Co i jak będę robić? oraz Czy moja działalność przyniesie zysk? (więcej…)
 • SŁOWNIK POJĘĆ: ANALIZA SWOT

  InServices: SŁOWNIK POJĘĆ: ANALIZA SWOT
  Dokonanie odpowiedniej analizy często przesądza o sukcesie danego przedsięwzięcia. Dzisiaj przybliżymy jedną z najbardziej znanych – analizę SWOT. (więcej…)
 • 10 BŁĘDÓW NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANYCH PRZY ZAKŁADANIU FIRMY

  zakładanie firmy
  Optymizm nie zawsze jest sprzymierzeńcem w biznesie. Tutaj liczy się realizm i twarde stąpanie po ziemi. Żeby prowadzić firmę, nie wystarczy być pracowitym. Trzeba być świadomym czyhających na nas zagrożeń.
  (więcej…)
 • 13 POMYSŁÓW NA WŁASNY BIZNES

  źródło: librestock.com
  Każdy pomysł na biznes jest dobry, jeżeli odpowiada na  zapotrzebowanie klientów na dany produkt. Ważna jest także postawa przedsiębiorcy, jego profesjonalizm i pasja, a także cierpliwość. Jeśli te warunki zostaną spełnione to nawet najbardziej odważny pomysł może okazać się sukcesem.
  (więcej…)
 • SKĄD ZDOBYĆ ŚRODKI NA REALIZACJĘ POMYSŁU NA BIZNES?

  źródło: pixabay.com
  Wielu przedsiębiorców posiada bardzo dobry pomysł na własny biznes, jednak brakuje im funduszy niezbędnych na realizację tego celu. Aby rozwiązać ten problem można skorzystać z wielu źródeł oferujących środki dla takich osób.
  (więcej…)
 • KOBIETY W BIZNESIE

  kobiety w biznesie
  W dzisiejszych czasach zmienia się pozycja kobiet biznesie – stanowią one coraz bardziej atrakcyjniejszą i pewniejszą swojego miejsca na rynku pracy grupę. Cechy kobiet takie jak profesjonalizm, pracowitość, determinacja w dążeniu do celu, wysoka etyka biznesowa i uczciwość to cechy wpływające pozytywnie na oblicze świata biznesu.
  (więcej…)
 • SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU (CSR)

  źródło: librestock.com
  Społeczna odpowiedzialność biznesu jest bardzo szerokim pojęciem, pod którym kryje się szereg różnych inicjatyw czy procedur. (więcej…)
 • ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

  zarządzanie finansami
  Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa jest procesem decyzyjnym koniecznym do realizacji celu głównego. Polega na wykorzystywaniu różnego rodzaju instrumentów, technik, kryteriów i reguł do sterowania przebiegiem procesów i zjawisk związanych z gromadzeniem i wydatkowaniem zasobów pieniężnych. 
  (więcej…)
 • LISTA MAILINGOWA I NEWSLETTER – SKUTECZNE NARZĘDZIA W DOTARCIU DO KLIENTÓW?

  newsletter
  Sukces firmy może zależeć od kilku podstawowych elementów. Nalezą do nich: oferta, grupa odbiorców i kreacja. Specjaliści zalecają, aby poświęcić na nie kolejno 40, 40 i 20 % uwagi.
  (więcej…)
 • FIRMOWA STRONA INTERNETOWA – CO POWINNO SIĘ NA NIEJ ZNALEŹĆ?

  strona internetowa
  Współczesne prawo marketingu głosi, że: „Jeśli nie ma Cię w internecie – nie istniejesz”. W celu dotarcia do jak największej liczby klientów należy zatem uaktywnić się w sieci. Strona WWW jest bowiem doskonałym kanałem komunikacji marketingowej dla firm oraz ich wizytówką. (więcej…)
 • SŁOWNIK POJĘĆ: INCOTERMS

  incoterms
  W dzisiejszym artykule przybliżmy zbiór zasad określających warunki sprzedaży, których stosowanie jest szeroko przyjęte na całym świecie.
  (więcej…)
 • WŁASNA FIRMA – OD CZEGO ZACZĄĆ?

  własna firma
  Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, pod koniec czerwca 2015 roku szacunkowa liczba podmiotów gospodarki narodowej to 4 155 328 w tym 4 017 103 stanowią podmioty prywatne. Może warto dołączyć do tego grona i otworzyć własną działalność? (więcej…)
 • JAK ZARABIAĆ WIĘCEJ?

  zarabiać więcej
  Masz własną firmę i chciałbyś zarabiać więcej? Jest to więc dobry czas, aby zastanowić się nad nowymi źródłami generowania dochodów.
  (więcej…)
 • 7 NAJCZĘSTSZYCH BŁĘDÓW POPEŁNIANYCH PRZY WYPEŁNIANIU WNIOSKÓW

  wypełnianiu wniosków
  Prawidłowe wypełnienie wniosku może być wyzwaniem. Poniżej przedstawiamy najbardziej popularne błędy, które mogą pojawić się podczas wypełniania różnego rodzaju dokumentacji.
  (więcej…)
 • URZĄD PRACY – CO WARTO O NIM WIEDZIEĆ?

  urząd pracy
  Urząd pracy to instytucja zajmująca się analizą rynku pracy, udzielaniem informacji osobom bezrobotnym oraz pośredniczeniem zawodowym dla osób, które poszukują pracy. W Polsce funkcjonują powiatowe i wojewódzkie Urzędy Pracy. Urzędy powiatowe i wojewódzkie nie są ze sobą związane na zasadzie podległości. Mają odrębny zestaw zadań.
  (więcej…)
 • DOTACJE Z ZUS

  dotacje z ZUS
  Wielu przedsiębiorców nie zdaje sobie sprawy, że może otrzymać środki zewnętrzne na projekty związane z poprawą zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Pieniądze na ten cel mogą pochodzić z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. (więcej…)
 • SŁOWNIK POJĘĆ: KOSZTY KWALIFIKOWALNE

  koszty kwalifikowalne
  Każdy wniosek o dotacje posiada listę tzw. kosztów kwalifikowalnych (czasem określanych kwalifikowanymi). Z punktu widzenia wnioskodawcy są one bardzo ważne, ponieważ to właśnie te koszty podlegają refundacji ze środków unijnych.
  (więcej…)
 • SŁOWNIK POJĘĆ: POMOC DE MINIMIS

  pomoc de minimis
  Pomoc de minimis to taka pomoc finansowa, która uważana jest za niezagrażającą zasadom wolnego rynku. W wielu przypadkach polega ona na odroczeniu terminu płatności podatku lub rozłożenia go na raty (choć zdarza się, że zostaje on w całości umorzony). Co ciekawe, są tylko dwa warunki, które podatnik musi spełnić, by móc skorzystać z tego rodzaju pomocy. Pierwszy: nie może on być podmiotem gospodarczym wyłączonym z zakresu działania oraz drugi: nie może przekroczyć dozwolonego limitu pomocy de minimis. (więcej…)
 • SŁOWNIK POJĘĆ: WNIOSKODAWCA I BENEFICJENT

  beneficjent i wnioskodawca
  Pojęcia beneficjent i  wnioskodawca często niesłusznie uznawane są za tożsame przez projektodawców. Czym zatem się różnią? (więcej…)
 • SŁOWNIK POJĘĆ: POMOC PUBLICZNA

  pomoc publiczna
  Pomoc publiczna to ingerencja instytucji państwowych, polegająca na przyznaniu w jakiejkolwiek formie, pomocy pojedynczemu podmiotowi gospodarczemu bądź grupie podmiotów, prowadząca do zakłócenia konkurencji na wolnym rynku.
  (więcej…)
 • SŁOWNIK POJĘĆ: INNOWACJA

  innowacja
  Innowacja: hasło przewodnie w obecnej perspektywie finansowania środków z UE. Mamy za sobą pierwsze zrealizowane wnioski w ramach RPO na dofinansowanie inwestycji procesowych i produktowych w sektorze MŚP. Czym więc jest innowacja?
  (więcej…)
 • SKUTECZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

  skuteczne zarządzanie
  Projektem możemy nazwać każde zaplanowane działanie, które ma jasno określony cel. Osiągnięcie tego celu wymaga wykonania różnych czynności, które powinny być komplementarne oraz zachodzić w odpowiednim czasie. Kluczem do zakończenia projektu sukcesem jest właśnie skuteczne zarządzanie. (więcej…)
 • JAK ZMNIEJSZYĆ KOSZTY PROWADZENIA FIRMY?

  KOSZTY PROWADZENIA FIRMY
  Jak zmniejszyć koszty prowadzenia firmy? To pytanie często pada w rozmowach między przedsiębiorcami. Do wprowadzenia oszczędności w firmie niezbędna jest wiedza na temat kształtowania się kosztów w poszczególnych okresach. (więcej…)
 • WAŻNE TERMINY DLA PRZEDSIĘBIORCY

  ważne terminy dla przedsiębiorców
  Przestrzeganie odpowiednich terminów jest istotne dla każdego przedsiębiorcy, bowiem wiązać się może z nieprzyjemnymi konsekwencjami. Podpowiadamy na jakie należy w szczególności zwrócić uwagę podczas prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
  (więcej…)
 • SŁOWNIK POJĘĆ: ANALIZA 5 SIŁ PORTERA

  Analiza 5 sił Portera
  Analiza 5 sił Portera jest jedną z metod analizy strategicznej organizacji, którą wykorzystuje się do wyznaczenia jej celów strategicznych i formułowania jej strategii. Punkt wyjścia analizy stanowi wyodrębnienie produktowe i geograficzne sektora.
  (więcej…)
 • CZYM JEST AKADEMICKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI?

  01
  W Polsce istnieje wiele Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości. Są to najczęściej samodzielne instytucje, które działają przy uczelniach wyższych. Największą siecią, która zrzesza AIP, jest Fundacja AIP, a jej oddziały są rozproszone na terenie całego kraju. (więcej…)