Wypełnij formularz, aby umówić się na bezpłatne spotkanie.

WYPEŁNIJ FORMULARZ

Tradycyjne produkty lokalne i żywność ekologiczna z obszaru LGD Dobra Widawa dostępne dla wszystkich!

Celami operacji są:

 1.  Rozwój działalność poprzez dywersyfikację usług Wnioskodawcy o kompleksową usługę sprzedaży w trzech formach: za pośrednictwem aplikacji, za pośrednictwem sklepu internetowego oraz w formie mobilnej o zmiennej lokalizacji.
 2. Zwiększenie zatrudnienia na obszarze LGD Dobra Widawa o 2 jednostki.
 3. Zwiększenie ilości podmiotów prowadzących innowacyjną działalność na terenie LGD o 1 jednostkę.
 4. Zwiększenie ilości podmiotów wykorzystujących lokalnie uprawiane warzywa oraz owoce, a także lokalnie wytwarzane produkty ekologiczne takie jak miód, wędliny, sery, nalewki, dżemy itp.
 5. Promocja obszaru poprzez zamieszczanie logotypu LGD Dobra Widawa na materiałach promocyjnych oraz w miejscu sprzedaży

Celem głównym operacji jest rozwinięcie działalności gospodarczej poprzez wprowadzenie nowej innowacyjnej usługi na rynku, z wykorzystaniem dostępnych na obszarze LGD Dobra Widawa produktów, co przyczyni się do zwiększenia przychodów przedsiębiorstwa. Takie działanie ma na celu rozwój usług (zwiększenie ich innowacyjności). Działalność związana ze sprzedażą regionalnych produktów żywnościowych za pomocą innowacyjnego modelu sprzedaży z wykorzystaniem form mobilnych i technologii ITC w pełni wpisuje się w cele LSR. Ich zgodność z kryteriami LGD występuje na poniższych płaszczyznach: Innowacyjność – Ma charakter innowacyjny w skali całego obszaru. Na terenie LGD nie występuje ani jedna taka usługa, a co więcej nie ma podmiotu, który świadczy taką usługę w całej Polsce. Tworzenie nowych miejsc pracy – Wnioskodawca utworzy 2 miejsca pracy. Zaspokajanie potrzeb grup defaworyzowanych – Wnioskodawca planuje zatrudnić 2 pracowników z grup opisanych w LSR jako defaworyzowane. Rozwijany zakres usług – 47.11.Z (Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych) Wykorzystanie zasobów lokalnych – Operacja bazuje na lokalnym potencjale przyrodniczym i będzie wykorzystywała lokalnie uprawiane warzywa i owoce oraz lokalnie wytwarzane produkty ekologiczne takie jak miód, wędliny, sery, nalewki, dżemy itd. Wykorzystanie zasobów lokalnych – wspierając lokalnych producentów i przetwórców żywności Wnioskodawca przyczyni się do zachowania wielu tradycyjnych zawodów dla ludności z obszaru całego LGD. Dzięki uruchomieniu nowego rynku zbytu na produkty lokalne najwyższej jakości swój renesans mogą przeżyć takie zawody jak: serowar, masarz, bartnik itd. Działanie Wnioskodawcy przyczyni się także do zachowania walorów przyrodniczych na obszarze LGD poprzez impuls do rozwoju rolnictwa ekologicznego, a jak wiadomo uprawa według jego metod pozytywnie wpływa na ochronę krajobrazu i przyrody Promocja obszaru – Projekt ma zaplanowane narzędzia promocji takie jak ulotki reklamowe, stronę internetową oraz reklamę w miejscu sprzedaży. Wszystkie formy komunikacji z Klientem będą zawierały oznaczenie o wsparciu udzielonym przez lokalne LGD, dlatego planuje się umieszczać na materiałach promocyjnych logo LGD Dobra Widawa.

Cele szczegółowe to:

 • Rozwinięcie działalności gospodarczej i zwiększenie konkurencyjności INSERVICES AGNIESZKA SZAFRAŃSKA poprzez dywersyfikację działalności – rozszerzenie oferty usługowej o kompleksową usługę sprzedaży w trzech formach: za pośrednictwem aplikacji, za pośrednictwem sklepu internetowego oraz w formie mobilnej o zmiennej lokalizacji. Konkurencyjność sprzyja polepszeniu warunków dla rozwoju MŚP.
 • Pozyskanie nowej grupy klientów poprzez rozszerzenie oferty usługowej. Obecnie podmiot nie posiada w ofercie usług sprzedaży regionalnych i ekologicznych produktów spożywczych. Realizacja projektu umożliwi poszerzenie grona klientów. Usługa zamówień za pośrednictwem Internetu oraz w mobilnym sklepie będzie zupełnie nowym rozwiązaniem w skali lokalnej, regionalnej i krajowej.

Wyniki operacji:

 • Zwiększenie zatrudnienia poprzez stworzenie 2 nowych miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych,
 • Zwiększenie potencjału regionu w kontekście ilości podmiotów sprzedających zdrową żywność o 1 jednostkę.
 • Zwiększenie potencjału regionu w kontekście ilości podmiotów wytwarzających żywność ekologiczną oraz wytwórców produktów regionalnych lub tradycyjnych.
 • Promocja LGD z wykorzystaniem materiałów promocyjnych powstałych w ramach projektu
Nazwa poddziałania 19.2: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartość realizowanej operacji: 303.954,68 zł, w tym ze środków EFRROW : 88.374,34 zł

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Wdrażanej przez LGD DOBRA WIDAWA. 

logo ue leader logoprow