Wypełnij formularz, aby umówić się na bezpłatne spotkanie.

WYPEŁNIJ FORMULARZ

Dopłaty do wynagrodzeń - www

DOTACJE DO WYNAGRODZEŃ

Dla pracowników zatrudnionych w Twojej firmie

O PROGRAMIE

Dofinansowanie do wynagrodzeń to wsparcie przyznawane przedsiębiorcom na podstawie art. 15gg. Do końca maja 2021 właściciele działalności mają możliwość złożenia wniosku o dopłaty do wynagrodzeń, aby uzyskać środki na częściowe pokrycie wynagrodzeń za dwa kolejne miesiące. W ramach wsparcia można uzyskać dopłaty do wynagrodzeń wszystkich pracowników (umowa o pracę oraz „oskładkowane” umowy zlecenia) w dwóch miesiącach: maj oraz czerwiec. Wsparcie przysługuje na każdego zatrudnionego pracownika niezależnie od wielkości etatu. Dofinansowanie może otrzymać każda firma spełniająca warunki programu, bez względu na branże oraz kod PKD.

PODSTAWOWE CECHY PROGRAMU

skorzystać może każde przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą w Polsce i zatrudniające pracowników.

wysokość wsparcia na jednego pracownika wynosi od 2200 zł do 4876 zł w zależności od sytuacji przedsiębiorstwa.

powszechna dostępność: wszystkie branże, przedsiębiorstwa o statusie mikro, małym, średnim i dużym.

dopłaty przysługują na każdą osobę, która jest zatrudniona w firmie na podstawie umowy o pracę oraz „oskładkowanej” umowy zlecenia.

wsparcie przyznawane jest na okres 2 miesięcy (jeśli wniosek zostanie złożony do końca maja).

wypłata należnego dofinansowania w większości przypadków następuje w ciągu 21 dni od złożenia wniosku.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE?

Każde przedsiębiorstwo, bez względu na wielkość zatrudnienia (firmy mikro, małe, średnie i duże) prowadzące działalność na ternie Polski. Wsparciem objęte są wszystkie firmy bez względu na branże, w której działają oraz kody PKD jakie mają wpisane w rejestrach. Warunkiem otrzymania wsparcia jest zatrudnianie pracowników. Ze wsparcia mogą także skorzystać organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia).

WARUNKI PROGRAMU

Jakie warunki musi spełnić podmiot starający się o dofinansowanie wynagrodzeń?
Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy podmiot starający się o dofinansowanie musi spełnić łącznie 3 podstawowe warunki:

SPADEK OBROTÓW

minimum 15% obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych lub minimum 25% jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego.

BRAK ZALEGŁOŚCI

Z dofinansowania może skorzystać podmiot, który nie zalega w uregulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne wobec ZUS oraz US na koniec trzeciego kwartału 2019.

PIERWSZE PODEJŚCIE

Z dofinansowania do wynagrodzeń mogą skorzystać tylko firmy, które dotychczas nie skorzystały z podobnej formy dofinansowania do wynagrodzeń. Każda firma w Polsce ma możliwość tylko jednokrotnie skorzystać z dofinansowania do wynagrodzeń.

Decydując się na współpracę z InServices nie ponosisz żadnych kosztów przed uzyskaniem dotacji. Inservices oferuje kompleksową pomoc w przygotowaniu i rozliczeniu projektu. Pomagamy uniknąć nieprzyjemności związanych z procesem aplikowania o wsparcie, jak również uniknąć konsekwencji związanych z naruszeniem zapisów regulaminowych mogących skutkować niepozyskaniem lub koniecznością zwrotu dofinansowania.

TERMIN NABORU I SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wniosek o przyznanie pomocy należy składać w odpowiednim urzędzie. Wnioski należy przygotować na aktualnie obowiązujących, udostępnionych formularzach, zgodnych z listą dokumentów związanych z naborem, wraz z wymaganymi załącznikami do wniosku.

Termin naboru: lipiec 2020 – czerwiec 2021
Składając wniosek w maju, przedsiębiorca może uzyskać dotację w dwóch miesiącach (maj, czerwiec))

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

Wynagrodzenia pracowników będą dofinansowywane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości połowy (50%) tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.
Wielkość wsparcia przypadająca na 1 pracownika zależy od 2 podstawowych czynników:

Wielkości miesięcznego wynagrodzenia.
Im wyższe wynagrodzenie tym wyższa dopłata. Wszyscy pracownicy zarabiający ponad 4200 brutto otrzymają wsparcie w kwocie maksymalnej.

Zwolnienie z ZUS
Od tego, czy firma skorzystała ze zwolnienia z ZUS na 3 miesiące w 2020 roku. Jeśli podmiot skorzystał z tego zwolnienia kwota wsparcia na jednego pracownika przypadająca na jeden miesiąc będzie o około 600-800 zł niższa.

Wartość dofinansowania
Bezzwrotna kwota wsparcia przypadająca przedsiębiorcy na każdą zatrudnioną osobę, wynosi
od 2200 do 4876 zł
.
Przykładowe kwoty dofinansowania można znaleźć w artykule na naszym blogu.

DLACZEGO WSPÓŁPRACA Z INSERVICES?

Usługi świadczone przez Inservices cechują się profesjonalizmem i kompleksowością. 10 letnie doświadczenie w branży sprawia, że z sukcesem zrealizowaliśmy ponad 1000 projektów dotacyjnych. W ramach konkursu na dopłaty do wynagrodzeń obsłużyliśmy już ponad 100 firm. Sprawdź nasze referencje.

Kluczowa rola firmy Inservices zaczyna się już na etapie doboru odpowiedniego instrumentu z którego skorzysta podmiot ubiegający się o dofinansowanie do wynagrodzeń. Na rynku dostępne są 2 warianty wsparcia, a najkorzystniejszy z wariantów dobiera analityk po wstępnej analizie specyficznej sytuacji podmiotu pod kątem statusu firmy, wielkości zatrudnienia oraz sytuacji finansowej.
Dobór odpowiedniego wariantu dofinansowania może skutkować zwiększeniem wsparcia o 100%.

Rolą firmy Inservices jako firmy doradczej jest sporządzenie kompleksowej dokumentacji (wniosek, załączniki i pełna dokumentacja) niezbędnej do otrzymania wsparcia. Rola podmiotu ubiegającego się o dopłaty do wynagrodzeń, dzięki współpracy z firmą doradczą zostanie ograniczona do minimum i sprowadza się do dostarczenia informacji bazowych (głównie dane kadrowe przedsiębiorstwa).

PROCES WSPÓŁPRACY Z INSERVICES:

1. Analiza sytuacji klienta podczas rozmowy telefonicznej.
2. Podpisanie umowy z InServices
3. Nadanie dostępu dla firmy Inservices do systemu praca.gov.pl. Z systemu praca.gov.pl przychodzi na maila klienta prośba o akceptację i przypisanie profilu właściciela Inservices (Pani Agnieszki Szafrańskiej). W treści maila należy kliknąć w link, który oznacza akceptację.
4. Podpisanie pełnomocnictwa do złożenia tego wniosku dla Agnieszki Szafrańskiej (sam dostęp do systemu nie uprawnia do złożenia jakiegokolwiek dokumentu) i odesłanie go skanem
5. Kompletowanie danych od klienta (wg listy przesłanej od Inservices).
6. Złożenie wniosku przez firmę Inservices na podstawie pełnomocnictwa z pkt.2
7. W terminie od dwóch tygodniu do miesiąca następuje akceptacja złożonego wniosku (ewentualnie w tym terminie poprawa/uzupełnienie wniosku)
8. Wyplata następuje w 3 równych transzach, w zależności od terminu złożenia wniosku i terminu jego rozpatrzenia (ok 2 do 4 tygodnie od złożenia wniosku), a 3 transza w ostatnim miesiącu dofinansowania.
9. Zebranie danych do złożenia dokumentów rozliczających otrzymane wsparcie (na podstawie listy przesłanej od Inservices)
10. Złożenie rozliczenia i ewentualny zwrot części środków jeżeli wystąpiła nadpłata (wynikająca np. z chorobowego, urlopu lub innych zdarzeń)
11. Akceptacja rozliczenia lub uwagi urzędu do rozliczenia.

Współpracując z nami podpisujesz przejrzystą i krótką umowę, z którą możesz zapoznać się już teraz.
POBIERZ UMOWĘ.

Rozliczenie z InServices następuje dopiero po uzyskaniu pierwszej transzy dotacji. Wynagrodzenie prowizyjne płatne po otrzymaniu dofinansowania, daje Ci gwarancję braku kosztów, gdy dotacja nie zostanie przyznana.

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

  informacje o administratorze i przetwarzaniu danych osobowych RODO Polityka Prywatności

  InServices Agnieszka Szafrańska

  Dane kontaktowe
  tel.: 665605919
  tel.: 511383331
  email: tarcza@inservices.pl

  Adres biura
  ul. Jabłeczna 14/12,
  50-539 Wrocław