Wypełnij formularz, aby umówić się na bezpłatne spotkanie.

WYPEŁNIJ FORMULARZ

Dopłaty do wynagrodzeń - www

DOTACJE DO WYNAGRODZEŃ

Dla pracowników zatrudnionych w Twojej firmie

O PROGRAMIE

Tylko do końca kwietnia 2021 można złożyć wnioski o dopłaty do wynagrodzeń, aby uzyskać pełne dofinansowanie. W ramach wsparcia można uzyskać dopłaty do wynagrodzeń wszystkich pracowników (umowa o pracę oraz „oskładkowane” umowy zlecenia), przez okres trzech miesięcy. Wsparcie przysługuje na każdego zatrudnionego pracownika bez względu na wielkość etatu czy też formę zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia ze składkami.

PODSTAWOWE CECHY PROGRAMU

skorzystać może każde przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą w Polsce i zatrudniające pracowników.

wysokość wsparcia na jednego pracownika wynosi od 3500 zł do 7500 zł w zależności od sytuacji przedsiębiorstwa.

powszechna dostępność: wszystkie branże, przedsiębiorstwa o statusie mikro, małym, średnim i dużym.

dopłaty przysługują na każdą osobę, która jest zatrudniona w firmie na podstawie umowy o pracę oraz „oskładkowanej” umowy zlecenia

wsparcie przyznawane jest na okres 3 miesięcy (jeśli wniosek zostanie złożony do końca kwietnia)

wypłata należnego dofinansowania w większości przypadków następuje w ciągu 21 dni od złożenia wniosku

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE?

Każde przedsiębiorstwo, bez względu na wielkość zatrudnienia (firmy mikro, małe, średnie i duże) prowadzące działalność na ternie Polski. Wsparciem objęte są wszystkie firmy bez względu na branże, w której działają oraz kody PKD jakie mają wpisane w rejestrach. Warunkiem otrzymania wsparcia jest zatrudnianie pracowników. Ze wsparcia mogą także skorzystać organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia).

WARUNKI PROGRAMU

Jakie warunki musi spełnić podmiot starający się o dofinansowanie wynagrodzeń?
Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy podmiot starający się o dofinansowanie musi spełnić łącznie 3 podstawowe warunki:

SPADEK OBROTÓW

minimum 15% obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych lub minimum 25% jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego.

BRAK ZALEGŁOŚCI

Z dofinansowania może skorzystać podmiot, który nie zalega w uregulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne wobec ZUS oraz US na koniec trzeciego kwartału 2019.

PIERWSZE PODEJŚCIE

Z dofinansowania do wynagrodzeń mogą skorzystać tylko firmy, które dotychczas nie skorzystały z podobnej formy dofinansowania do wynagrodzeń. Każda firma w Polsce ma możliwość tylko jednokrotnie skorzystać z dofinansowania do wynagrodzeń.

Decydując się na współpracę z InServices nie ponosisz żadnych kosztów przed uzyskaniem dotacji. Inservices oferuje kompleksową pomoc w przygotowaniu i rozliczeniu projektu. Pomagamy uniknąć nieprzyjemności związanych z procesem aplikowania o wsparcie, jak również uniknąć konsekwencji związanych z naruszeniem zapisów regulaminowych mogących skutkować niepozyskaniem lub koniecznością zwrotu dofinansowania.

TERMIN NABORU I SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wniosek o przyznanie pomocy należy składać w odpowiednim urzędzie. Wnioski należy przygotować na aktualnie obowiązujących, udostępnionych formularzach, zgodnych z listą dokumentów związanych z naborem, wraz z wymaganymi załącznikami do wniosku.

Termin naboru: lipiec 2020 – czerwiec 2021
(aby mieć szansę skorzystać z pełnego dofinansowania na 3 miesiące należy złożyć wniosek do końca kwietnia 2021)

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

Wynagrodzenia pracowników będą dofinansowywane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości połowy (50%) tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.
Wielkość wsparcia przypadająca na 1 pracownika zależy od 2 podstawowych czynników:

Wielkości miesięcznego wynagrodzenia.
Im wyższe wynagrodzenie tym wyższa dopłata. Wszyscy pracownicy zarabiający ponad 4200 brutto otrzymają wsparcie w maksymalnej.

Zwolnienie z ZUS
Od tego, czy firma skorzystała ze zwolnienia z ZUS na 3 miesiące w 2020 roku. Jeśli podmiot skorzystał z tego zwolnienia kwota wsparcia na jednego pracownika przypadająca na jeden miesiąc będzie o około 600-800 zł niższa.

DLACZEGO WSPÓŁPRACA Z INSERVICES?

Usługi świadczone przez Inservices cechują się profesjonalizmem i kompleksowością. 10 letnie doświadczenie w branży sprawia, że z sukcesem zrealizowaliśmy ponad 1000 projektów dotacyjnych. W ramach konkursu na dopłaty do wynagrodzeń obsłużyliśmy już ponad 100 firm.

Kluczowa rola firmy Inservices zaczyna się już na etapie doboru odpowiedniego instrumentu z którego skorzysta podmiot ubiegający się o dofinansowanie do wynagrodzeń. Na rynku dostępne są 2 warianty wsparcia, a najkorzystniejszy z wariantów dobiera analityk po analizie specyficznej sytuacji podmiotu pod kątem statusu firmy, wielkości zatrudnienia oraz sytuacji finansowej firmy. Dobór odpowiedniego wariantu dofinansowania może skutkować zwiększeniem wsparcia o 100%.

Rolą firmy Inservices jako firmy doradczej jest sporządzenie kompleksowej dokumentacji (wniosek, załączniki i inne) niezbędnej do otrzymania wsparcia. Rola podmiotu ubiegającego się o dopłaty do wynagrodzeń, dzięki współpracy z firmą doradczą zostanie ograniczona do minimum i sprowadza się do dostarczenia informacji bazowych (głównie dane kadrowe przedsiębiorstwa).

PROCES WSPÓŁPRACY Z INSERVICES:

1. Podpisanie umowy z InServices
2. Nadanie dostępu dla firmy Inservices do systemu praca.gov.pl. Z systemu praca.gov.pl przychodzi na maila klienta prośba o akceptację i przypisanie profilu właściciela Inservices (Pani Agnieszki Szafrańskiej). W treści maila należy kliknąć w link, który oznacza akceptację.
3. Podpisanie pełnomocnictwa do złożenia tego wniosku dla Agnieszki Szafrańskiej (sam dostęp do systemu nie uprawnia do złożenia jakiegokolwiek dokumentu) i odesłanie go skanem
4. Kompletowanie danych od klienta (wg listy przesłanej od Inservices).
5. Złożenie wniosku przez firmę Inservices na podstawie pełnomocnictwa z pkt.2
6. W terminie od dwóch tygodniu do miesiąca następuje akceptacja złożonego wniosku (ewentualnie w tym terminie poprawa/uzupełnienie wniosku)
7. Wyplata następuje w 3 równych transzach, w zależności od terminu złożenia wniosku i terminu jego rozpatrzenia. Najczęściej otrzymujemy 2 transze jednocześnie w drugim miesiącu obowiązywania dofinansowania (ok 2 do 4 tygodnie od złożenia wniosku), a 3 transza w ostatnim miesiącu dofinansowania.
8. Zebranie danych do złożenia dokumentów rozliczających otrzymane wsparcie (na podstawie listy przesłanej od Inservices)
9. Złożenie rozliczenia i ewentualny zwrot części środków jeżeli wystąpiła nadpłata (wynikająca np. z chorobowego, urlopu lub innych zdarzeń)
10. Akceptacja rozliczenia lub uwagi urzędu do rozliczenia.

Rozliczenie z InServices następuje dopiero po uzyskaniu pierwszej transzy dotacji. Wynagrodzenie prowizyjne płatne po otrzymaniu dofinansowania, daje Ci gwarancję braku kosztów, gdy dotacja nie zostanie przyznana.

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

  informacje o administratorze i przetwarzaniu danych osobowych RODO Polityka Prywatności

  InServices Agnieszka Szafrańska

  Dane kontaktowe
  tel.: 665605919
  tel.: 511383331
  email: tarcza@inservices.pl

  Adres biura
  ul. Jabłeczna 14/12,
  50-539 Wrocław